ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 7 декември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 


1. Връчване отличията на прокурори и следователи, поощрени съгл. чл. 303 от ЗСВ.

* * * *
2. Произнасяне по допустимостта на кандидата за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение относно актуализиране на избирателния списък на действащите прокурори във връзка с провеждане на избор на член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Стефка Георгиева Якимова – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за периодично атестиране на Илиан Руменов Благоев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен за периодично на Павлин Руменов Вълчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за повишаване на Евгения Тихомирова Деянова – прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за повишаване на Трифон Петков Владов – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на Борислав Трифонов Борисов - административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Трявна, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на Борислава Иванова Барболова - административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Своге, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Димитър Здравков Беличев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за повишаване на Милена Боева Даскалова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за повишаване на Милена Георгиева Кирова – Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура
гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за повишаване на Елена Илкова Малинова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за повишаване на Георги Христов Кацаров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за повишаване на Даниела Георгиева Петърнейчева– административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пещера, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Хасково за повишаване на Тереза Петрова Скорчева – Витанова – прокурор в Районна прокуратура
гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Евгения Тодорова Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Иван Тодоров Рогошев – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на Милена Петрова Александрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на Владимира Димитрова Райчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на Людмила Христова Рачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за повишаване на Ивайло Володиев Илиев - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Валентина Атанасова Годжова - прокурор в Районна прокуратура
гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Елин Пелин за повишаване на Стоян Георгиев Добрев - прокурор в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за повишаване на Нели Томова Вълчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Своге за повишаване на Мария Илиева Макрелова – Чернева - прокурор в Районна прокуратура гр. Своге, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бяла за повишаване на Ива Георгиева Христова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велинград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на Невена Благоева Моралиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Ивайловград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за повишаване на Здравка Рафаилова Задгорска - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Средец за повишаване на Соня Йовчева Петрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Средец, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на Николай Симеонов Вълчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение по предложението на Любомир Манолов Георгиев – административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Разград, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
39. Проект на решение по предложението на Маргарит Куртев Стоилов – административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Харманли, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
40. Проект на решение по предложението на Иван Николов Чилев – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
41. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Катя Стоянова Колева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
42. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Георги Евтимов Попов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
43. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Тихомир Георгиев Шабов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * *
44. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за увеличаване с 4 /четири/ щ.бр. щатната численост на съдебните служители в Софийска градска прокуратура.
* * * *
45. Проект на решение по проект на Правила за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14.01.2017 г. и 21.01.2017 г.
Внася: главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
2 декември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд