КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 1 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Лозан Панов, Магдалена Лазарова, Светла Петкова 
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/ 

/Откриване на заседанието – 9.40 ч./ 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
26.Проект на решение относно проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“ 
27.Проект на решение относно възстановяване на недължимо платена такса по заповед за изпълнение срещу „КМБ България“ ЕАД. 
Внася: Комисия „Бюджет и финанси” 
28.Проект на решение относно информация за изпълнението на препоръки във връзка с изготвянето на 10 – годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
29.Проект на решение относно системата за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. 
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ 
30. Проект на решение относно писмо от Министерство на правосъдието, касаещо подготовката на проектни предложения за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“ от страна на ВСС, за мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. 
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми. 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. 
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на. скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 252 лв. за закупуването на 1 бр. скенер. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 415 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox Work Centre 5945i. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и неотложни текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 820 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО за IV-то тримесечие на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Обръща се внимание на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово, че средствата за СБКО са планирани за 12 месеца при разработването на бюджета и са с целево предназначение. 
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 800 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Мотиви: 
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи. 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати, 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 232 лв. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 6 241 лв. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със 7 473 лв. 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 716 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на 2 492 лв. за обзавеждане кабинета на председателя на съда в рамките на утвърдените лимити с решение на ВСС. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 200 лв. за закупуване на 40 бр. посетителски столове за зала за обучения и подмяна на амортизирани. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за монтиране на газова уредба на автомобил и поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Несебър по § 10-00 „Издръжка” с 1 592 лв., от които 800 лв. за газова уредба на автомобил и 792 лв. за поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 924 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
11.2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г. 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” в размер на 11 244 лв. с цел осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка” с 648 лв. за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 342 лв. за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2016 г. с 13 930 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно през месец декември. 
16. ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на ВКС, ВАС и Окръжен съд гр. Ловеч

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за прехвърляне на машини и съоръжения, монтирани в предоставените за стопанисване сгради, от баланса на ВСС по баланса на ВАС в размер на 430 841,15 лв., на Окръжен съд гр. Ловеч в размер на 24 529,44 лв. и на ВКС в размер на 93 906,53 лв., съгласно приложените справки. 
17. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2013 г. – 2016 г. към община Исперих

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход от бюджета на Висшия съдебен съвет за погасяване на задължения за неизплатени такса битови отпадъци и лихвите по тях на Районен съд гр. Исперих и Районна прокуратура гр. Исперих за периода 2013 – 2016 г. 
17.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, на основание на чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт и § 82 от преходните и заключителни разпоредби на същия и произтичащите от собствеността на имотите задължения за такса битови отпадъци се обезпечават и планират по бюджета на Висшия съдебен съвет. 
17.3. Разходите свързани с актуализиране или съставяне на акт за собственост да бъдат извършвани в рамките на утвърдените бюджети на органите на съдебната власт. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

18. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо на кмета на община Каварна за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот – общинска собственост за нуждите на Районна прокуратура – Каварна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот – общинска собственост с кмета на община Каварна. 
19. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо на кмета на община Костинброд за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Костинброд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договори за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост с кмета на община Костинброд. 
20. ОТНОСНО: Проект на решение за сключване на нов договор с „Топлофикация София” ЕАД, при общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от „Топлофикация София” ЕАД с адрес на топлоснабдявания имот: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, да сключи нов договор с „Топлофикация София” ЕАД за продажба на топлинна енергия за стопански нужди, с адрес на топлоснабдявания имот: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, за срок от две години, считано от 14.10.2016 г. до 14.10.2018 г., на прогнозна стойност 25 002,06 лв. без ДДС. 
20.2. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, при следващи подобни искания да сключва договори за услуги на доставчиците: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД и Овергаз Мрежи” АД, когато отговарят на условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 
21. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане, организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 165 и на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 165 и на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2” на стойност 1 500 лв. без ДДС. 
21.2. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 165 и на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2” на стойност 1 500 лв. без ДДС, както и да сключи договор с определения изпълнител, или да прекрати обществената поръчка. 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

22. ОТНОСНО: Проект на решение за даване на мандат за гласуване на позицията на Висшия съдебен съвет относно статута на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по време на Общото събрание на ЕМСС, което ще се проведе на 8 декември 2016 г., в гр. Хага, Холандия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. Отменя взетите решения по предложението на Комисията по правни и институционални въпроси на ВСС, съгласно Протокол № 39/21.11.2016 г., т. 16.2. 
22.2. ДАВА мандат на Незабравка Стоева – член на ВСС, за гласуване на позицията на Висшия съдебен съвет относно статута на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в ЕМСС по време на предстоящото на 8 декември 2016 г. извънредно Общо събрание на ЕМСС в гр. Хага, както следва: 
- Да поддържа становище, че решение трябва да се вземе с провеждане на явно гласуване с мнозинство ? от присъстващите членове на Общото събрание. 
- Да гласува „въздържал се“ за отнемане на позицията на наблюдател на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция в ЕМСС. 
22.3. За настоящото решение да бъде уведомен Секретариатът на ЕМСС с молба за разпространението му между членовете на Асоциацията. 
23. ОТНОСНО: Правила за организация на дейността на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА Правила за организация на дейността на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69. 
МОТИВИ: В предложения проект на Правила са надхвърлени правомощията, компетентността и целите, за които е създаден координационния съвет. С разпоредбата на чл. 5, фактически е създаден „Секретариат на съветa“, чийто функции се изпълняват от отдел „Европейски и международни програми и проекти“. Това е форма на заобикаляне на закона, защото отдел „Европейски и международни програми и проекти“ има разписани функции и правомощия в Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация. Той не може да изпълнява други функции и правомощия, а пренаименоването му за нуждите на тези правила цели точно това, да му бъдат възложени такива, които са извън посочените в Правилника и надхвърлят компетентността му. 
На следващо място функциите на координационния съвет дублират или надхвърлят правомощията на Пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с работата по проекти. 
В чл. 7, т. 4 е предвидено координационния съвет да обсъжда и координира целесъобразното и законосъобразно изпълнение на проектите на органите на съдебната власт, финансирани от ЕС или други европейски и международни програми и проекти. Всеки орган на съдебната власт е самостоятелно юридическо лице, което разполага с всичките си права, произтичащи от този му статус и няма как един координационен съвет да преценява законосъобразното изпълнение на проектите от тях. Има контролни органи, които са натоварени с тази функция и всеки орган на съдебната власт носи отговорност за целесъобразното и законосъобразното изпълнение на проектите пред съответните компетентни органи. 
Съветът за координиране трябва да следи да няма дублиране по дейностите в органите на съдебната власт, трябва да подпомага Висшия съдебен съвет в работата му по проектите, а не да се превръща в своеобразен орган на контрол, каквито функции никой не му е възлагал. 
24. ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
********* 
25. ОТНОСНО: Съгласуване на критерии за избор на контактни точки и проекти на договори с тях по проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие”, по Оперативна програма „Добро управление” с партньор ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. При определянето на контактните точки да се използват следните критерии: 
1. По апелативни съдебни райони; 
2. Да заемат длъжност „системен администратор” в органите на съдебната власт; 
3. Натовареността, територията, броя на органите на съдебна власт и общия брой на работещите магистрати и служители в съответния апелативен район; 
25.2. Определя броя на контактни точки за ОСВ, както следва: 
1. За Апелативен съд Варна – една контактна точка; 
2. За Апелативна прокуратура Варна – една контактна точка; 
3. За Апелативен съд Велико Търново– една контактна точка; 
4. За Апелативна прокуратура Велико Търново – една контактна точка; 
5. За Апелативен съд Бургас – една контактна точка; 
6. За Апелативна прокуратура Бургас– една контактна точка 
7. За Апелативен съд Пловдив – две контактни точки; 
8. За Апелативна прокуратура Пловдив – две контактни точки; 
9. За Върховен административен съд и всички административни съдилища в страната - две контактни точки; 
10. За ВКС и съдилищата в апелативен район София – четири контактни точки; 
11. За Върховна касационна прокуратура, прокуратурите в апелативен район София и Национална следствена служба – пет контактни точки; 
25.3. За апелативните райони с една контактна точка, да бъде лицето, заемащо длъжността „системен администратор” в съответния апелативен съдебен орган. 
25.4. За апелативен район Пловдив с две контактите точки – първата контактна точка да бъде лицето, заемащо длъжността „системен администратор” в съответния апелативен съдебен орган, а втората да бъде определена със заповед на съответния апелативен административен ръководител. 
25.5. Контактните точки за ВАС и всички административни съдилища в страната, ВКС и съдилищата в апелативен район София, ВКП, прокуратурите в апелативен район София и Национална следствена служба да бъдат определени със заповеди съответно на Председателите на ВАС и ВКС и на Главния прокурор. 
25.6. Административните ръководители на ОСВ в срок до 20 януари 2017 г. да изпратят на координаторите по проекта във ВСС поименен списък на контактните точки. 
25.7. Съгласува проект на договор с контактните точки.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

26. ОТНОСНО: Изготвяне на проект на Постановление на Министерски съвет, за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на министъра на правосъдието. 
27. ОТНОСНО: Възстановяване на недължимо платена такса по заповед за изпълнение срещу „КМБ България” ЕАД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови на адвокатско дружество „Йонев Вълков Ненов” недължимо внесената по сметка на съда такса в размер на 211 229,64 лв. по код 90. 
28. ОТНОСНО: Проект на решение относно информация за изпълнението на препоръки във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ информацията за изпълнението на препоръки във връзка с изготвянето на 10-годишен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка. 
29. ОТНОСНО: Система за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Внедрената система за електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, разработена в изпълнение на § 33 от ПЗР на ЗИД ЗСВ ДВ бр.50 от 3.7.2012 г. като модул от Електронния портал на съдебната власт, осъществен по проект на ВСС по ОПАК, гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. 
30. ОТНОСНО: Проект на Решение относно писмо от Министерство на правосъдието, касаещо подготовката на проектни предложения за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление” от страна на ВСС, за мерките от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като бенефициент по проект, обхващащ реализацията на мярка 6.2.1 „Прозрачност и обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети.” и мярка 6.2.2 „Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу конфликт на интереси.” и мярка 6.2.3 „Дебат за възможностите за допълнително повишаване на общественото участие чрез института на съдебните заседатели.”, които са обединени съгласно предвиденото в Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
2. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като партньор по проект с бенефициент Министерство на правосъдието, обхващащ изпълнението на мярка 3.4.1 „Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до правосъдие на гражданите и юридическите лица.” Мярка 1.1.6 „Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта на съдебната власт. Формулиране на мерки по констатираните проблеми от отговорните институции” и мярка 6.4.1 „Периодични проучвания на общественото мнение за съдебната власт и удовлетвореността на гражданите, които са се обръщали към нейни структури.” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
3.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет с координатор в екипа за управление на проекта с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС при изпълнение на проект по мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. 
3.2. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ Висшият съдебен съвет да участва само с експертен капацитет при изготвяне на Анализ на текущото състояние и добрите практики в областта на медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове, както и Материално-техническо и организационно обезпечаване – разкриване на центрове за алтернативно решаване на спорове в апелативните райони и предоставяне на оборудване на целите на алтернативното решаване на спорове и провеждане на информационни кампании за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация. 
4.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет с координатор в екипа за управление на проекта с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 4.5.1 „Разработване на цялостен модел на експертизите и включително: повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет, изисквания за поддържане и развитие на квалификацията им и периодична професионална атестация , придружени с осигуряване на различни форми на обучение, антикорупционни мерки, гаранции за прозрачност и превенция на конфликта на интереси , гаранции за адекватен избор по конкретните дела, адекватно заплащане, механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адекватно финансиране.”, която включва мярка 4.5.2 „Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи.” и мярка 4.5.3 „Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданския и административния процес” от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. 
4.2. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ Висшият съдебен съвет да участва само с експертен капацитет в реализация на дейностите – Извършване на анализ на практиката и предложения за реформа на модела на експертизите; Изготвяне на оценка на нуждите от изграждане на специализиран институционален капацитет за организиране и възлагане на особено сложни, скъпи и/или изискващи редки специалности, вкл. сравнително проучване на добри практики. 
5. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да подпише необходимите за подаване на проектните предложения по ОПДУ – Декларации за партньорство и Споразумения за партньорство за проектите, по които ВСС е партньор на МП, съгласно взетите решения на Пленума на ВСС. 

/Закриване на заседанието – 11.30 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
02.12.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд