ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 8 декември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна система.
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда, във връзка с възникнало застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. OC Microsoft Win 10 Pro.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на столове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, болнични на служители и магистрати и суми за облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината, възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебен служител участвал в работна група за изготвяне на Наредба и правила по въпросите на чл. 360 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .
31. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за утвърждаване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
34. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по предложението на председателя Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по предложението на председателя Районен съд гр. Костинброд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ..
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по предложението на председателя Окръжен съд гр. Перник за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Одитни доклади
40. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Ловеч.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
41. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение относно уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по предложението на директора на Националния институт на правосъдието за безвъзмездно предоставяне за ползване на 28 бр. дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение относно предложение за техническо и сервизно обслужване и за почистване на автомобилите, собственост на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

45. Проект на решение по доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 26-27 септември, в гр. Рим, Италия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
46. Проект на решение относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (отложена точка от заседание на Пленума на ВСС от 01.12.2016 г.).
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
47. Проект на решение относно подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление” от страна на ВСС за мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г.
Внася: Съвета за координиране на действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
48. Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Комитета за наблюдение на ОПДУ за периода 2014-2020 г.
Внася: Съвета за координиране на действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
* * * * *
49. Предложение за трансформиране на длъжности в администрацията на Висшия съдебен съвет
Внася: Главен секретар на ВСС
50. Проект на решение за определяне правата за достъп до административната информационна система за управление на документооборота във ВСС и упълномощаване на Главния секретар на ВСС да подаде заявление за регистриране на Официален документен регистър на ВСС в МТИТС.
Внася: Главен секретар на ВСС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
5 декември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд