Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС даде указания за предлагане на изпълняващи функциите „административен ръководител“ при изтичащ мандат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на органите на съдебната власт как следва да предприемат действия за предлагане на магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители при изтичане на мандат или в случай на овакантяване на длъжността.

Указанията посочват кой е компетентен да отправи предложение до Съдийската колегия на ВСС. Председателят на съответния окръжен съд предлага определяне на административен ръководител за районен съд, чийто председател е с изтичащ мандатът или длъжността е овакантена. Председателят на апелативен съд прави предложение за административен ръководител на окръжно ниво, а председателят на Върховния административен съд за съответния административен съд. Председателят на Върховния касационен съд предлага магистрат за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на апелативно ниво.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд