Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие критерии за назначаване на „младши съдии“ на длъжност „съдия“ в районните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие критерии за извършване на подбор на младши съдии на основание чл. 243, ал. 2 от Закона за съдебната власт. Според тях след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ младшият съдия се назначава въз основа на чл. 243, ал. 1 от ЗСВ на свободна длъжност „съдия“ в районен съд от съдебния район на съответния окръжен съд, където е бил назначен като младши магистрат. В случай, че там липсват свободни длъжности, на младшия съдия се предлага място в съответния апелативен район след анализ на натовареността и становище на Комисия „Съдебна  карта, натовареност и статистика“ за необходимостта от назначаване на свободна длъжност. Когото липсват свободни длъжности в съответния апелативен район на окръжния съд, където е назначен младшият съдия, се предлага място в друг съдебен район след анализ на натовареността и становище от същата Комисия.

         Критериите са предложени от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. Като основен критерий при избор на свободна длъжност в районните съдилища за назначаване на младши магистрати се сочи извършеното планиране на длъжностите, съобразно натовареността на окръжните съдилища. При явяването си на конкурс и участвайки в процедурата по заявяване на желания, кандидатите за младши съдии изразяват воля съобразно това планиране и обявените на конкурс длъжности. При липса на места в съдебния район, в който са назначени, преценката за свободните длъжности следва да обхваща наличието на свободни места в друг съдебен район на окръжен съд в района на апелативния съд. Водеща трябва да бъде потребността от назначаване на свободна длъжност предвид натовареността.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд