Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Правила за неговото прилагане.

Класификаторът определя наименованието на длъжностите в съдебната администрация, разпределението им според функциите,  които изпълняват – ръководни, експертни и технически, и според характера на дейността им – в обща и специализирана администрация. С него се прави разпределение на длъжностите и според числеността на администрацията като функция на натовареността на органа, спецификите на задачите, които изпълнява и положението му в съдебната йерархия. Регламентирани са минималната образователна степен и минималният трудов стаж/професионален опит за заемане на всяка длъжност в съдебната администрация, рангът и диапазонът на трудово възнаграждение.

         Правилата за прилагане на Класификатора целят подобряване на организационната структура и функциите на администрацията, повишаване на ефективността и ефикасността й.

         Ръководителите на органи на съдебната власт следва да приведат щатните разписания на съответния съд в съответствие с Класификатора в двумесечен срок.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд