КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 6 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА Милка Итова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 9,40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 54.
II. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
57. Проект за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси“
58. Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Информация от Главния прокурор на Република България относно обобщени данни за всички незавършени НОХД, водени в Софийски градски съд по внесени от Софийска градска прокуратура обвинителни актове към 07.10.2016 г. и относно НОХД, образувани и свършени в Софийски градски съд, по които е налице забавяне при изготвяне на мотивите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗЛАГА на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от Закона за съдебната власт, да извърши проверка във връзка с постъпилата информация във Висшия съдебен съвет относно обобщени данни за всички незавършени НОХД, водени в Софийски градски съд и Софийски районен съд, по внесени от Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура обвинителни актове към 07.10.2016 г. и относно НОХД, образувани и свършени в Софийски градски съд, по които е налице забавяне при изготвяне на мотивите, за срок от две години.
1.2. ВЪЗЛАГА на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши проверка на продължителността на досъдебните производства по цитираните в справката от Прокуратура на Република България дела.

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Проект на решение относно начина на определяне на магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че следва да предприемат своевременни действия за предлагане на магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители при изтичане на мандат или в случай на овакантяване на длъжността „административен ръководител”, по следния начин:
- за районен съд предложението да се прави от председателя на съответния окръжен съд;
- за окръжен съд предложението да се прави от председателя на съответния апелативен съд;
- за административен съд предложението да се прави от председателя на Върховния административен съд;
- за апелативен съд предложението да се прави от председателя на Върховния касационен съд.
3. ОТНОСНО: Проект на решение относно реда и условията за освобождаване на магистрати от органите на съдебната власт, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
:

ВЪЗЛАГА на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия да внася предложения за освобождаване на магистрати в органите на съдебната власт, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, в едномесечен срок след навършване на установената в ЗСВ пенсионна възраст.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мая Йосифова Кирчева – съдия в Районен съд гр. Луковит, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Луковит на мястото на Владислава Александрова Цариградска – съдия в Районен съд гр. Луковит, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 от ЗСВ във вр. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Зоя Йорданова Христова – съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Зоя Йорданова Христова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Монтана, считано от 01.01.2017 г.
7. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на Върховен касационен съд за назначаване на Николай Иванов Дърмонски – съдия във Върховен касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Апелативния специализиран наказателен съд.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на критерии при назначаване на основание чл. 243 от ЗСВ на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА следните критерии при извършване на подбор на младши съдии в хипотезата на чл. 243, ал. 2 от Закона за съдебната власт:
1. След изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ младшият съдия се назначава на основание чл. 243, ал. 1 от ЗСВ на свободна длъжност „съдия” в районен съд от съдебния район на съответния окръжен съд, където е бил назначен като младши магистрат.
2. В случай че в съдебния район на съответния окръжен съд, където е назначен младшия съдия, липсват свободни длъжности, се предлага място в съответния (същия) апелативен район, след анализ на натовареността и становище от Комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика” за необходимостта от назначаване на свободна длъжност.
3. Когато липсват свободни длъжности в съответния апелативен район на окръжния съд, където е назначен младшия съдия, се предлага място в друг съдебен район след анализ на натовареността и становище за необходимостта от назначаване на Комисия „Съдебна карта, натовареност и статистика“.
9. Оставя без уважение искането на административния ръководител – председател на Административен съд гр. Хасково, както и заявлението от Петър Найденов Вунов - съдия в Районен съд гр. Хасково, тъй като разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред.
10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Яна Димитрова Колева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диана Георгиева Ганева – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анна Иванова Щерева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлин Иванов Иванов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Митков Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Търговище, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Маринова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Петрова Петрова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Маргарита Пламенова Алексиева – съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Добринка Ангелова Цвяткова - Зафирова – съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светла Василева Пейчева – съдия в Районен съд гр. Дупница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иво Василев Добрев – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Симеон Симеонов Михов – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Катя Йорданова Господинова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Николов Христов – съдия в Районен съд гр. Севлиево, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николинка Николова Попова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николинка Георгиева Цветкова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветанка Трендафилова Вълчева – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Стефанов Комсалов – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иванка Георгиева Илинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Ангелова Ралинова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Александър Димов Георгиев – съдия в Районен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бистра Радкова Бойн – съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Костадинов Спасов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Вергиния Събева Еланчева – съдия в Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Здравка Иванова Дечева – Запрянова – съдия в Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Йорданова Дучева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Айтос, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Калинка Илиева Младенска – съдия в Административен съд гр. Смолян с ранг „съдия в ОС“.
40.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Калинка Илиева Младенска – съдия в Административен съд гр. Смолян с ранг „съдия в ОС“.
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Борислав Александров Илиев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Борислав Александров Илиев – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Димитър Димитров Михов – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Димитър Димитров Михов – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Славина Любенова Владова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Славина Любенова Владова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Диляна Николова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Царево, с ранг „съдия в ОС”.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Диляна Николова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Царево, с ранг „съдия в ОС”.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Марияна Пенчева Бахчеван – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Марияна Пенчева Бахчеван – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Елена Светлинова Шипковенска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Елена Светлинова Шипковенска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
47. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Върховния касационен съд за допълване на решение на ВСС по Протокол № 16/31.03.2016 г., т. 13.13

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение на ВСС по Протокол № 16/31.03.2016 г., т. 13.13 със следния текст: „ВЪЗЛАГА на съдия Стилиян Кирилов Манолов да довърши започнатите с негово участие наказателни дела в Районен съд – Карлово“.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

48. ОТНОСНО: Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет да приеме Правилника за администрацията на Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

49 и 57. ОТНОСНО: Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правила за прилагането му

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ съгласно предложението на Комисия „Бюджет и финанси“ по т. 57 и Правила за прилагането му, които влизат в сила, считано от 01.12.2016 г.
50. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за увеличаване щатната численост на съда с 5 /пет/ щ. бр. за съдебни служители

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Върховен административен съд с 4 /четири/ щ. бр. за съдебни служители, както следва: 2 /две/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”, 1 /една/ щ. бр. за длъжност „куриер” и 1 /една/ щ. бр. за длъжност „главен експерт - юрисконсулт”, считано от 03.01.2017 г.
50.2. ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Върховен административен съд с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен експерт – информационни технологии”.
МОТИВИ: С оглед новосформираните съдебни състави и обезпечаването им със съответните съдебни служители, предвид образуваните, разгледани и приключили през 2016 г. - 68 бр. дела, по които ВАС е страна, се обуславя необходимостта от длъжностите „главен експерт – юрисконсулт”, „съдебен секретар” и „куриер”. Относно длъжността „главен експерт- информационни технологии” - поради наличието на подобни длъжности в щата на съда, с вътрешен ресурс може да се обезпечи тази дейност.
51. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Хасково за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по направеното предложение. Същото да бъде разгледано съвместно с допълнението към Анализа за натовареността на пограничните съдилища; Административен съд –¬ София-град и Административен съд-Хасково, изготвен от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.
52. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с 3 /три/ щ.бр. за съдебни служители: /2 щ.бр. „съдебен деловодител" и 1 щ.бр. „съдебен секретар“/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Благоевград с 3 /три/ щ.бр. за съдебни служители - /2 щ.бр. „съдебен деловодител" и 1 щ.бр. „съдебен секретар“/.
МОТИВИ: Към настоящия момент липсват основания за уважаване на искането. Натовареността за последните три години е под средната за страната за районните съдилища в областните центрове. Съотношение магистрати/служители – около средното за страната. В съда има 11 съдебни секретари, при 14 съдии, три щ.бр. „завеждащ служба”, съдебни деловодители – 9 щ.бр. Липса на финансови средства по бюджета на съдебната власт.
53. ОТНОСНО: Предложение за извършване на одит в Софийски районен съд от дирекция „Вътрешен одит” към Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да възложи на дирекция „Вътрешен одит” към Висшия съдебен съвет да извърши проверка относно законосъобразността на процесите на управление на човешките ресурси в администрацията на Софийски районен съд.
53.2. Препоръчва на председателя на Софийски районен съд да предприеме организационни мерки за подобряване организацията на работа, с оглед преодоляване на текучеството в съдебната администрация и попълване на свободните щатни бройки, съобразно изискванията на Закона за съдебната власт.
53.3. Точката да се внесе на заседанието на Пленума на ВСС на 8.12.2016 г.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

54. /ОТТЕГЛЕНА/

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

55. ОТНОСНО: Кандидатура за вакантни позиции за командировани експерти по Трета заявка за 2016 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 6 декември 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Атанас Атанасов – съдия в Районен съд-Ямбол за следните позиции в мисията на Европейския съюз в Косово /EULEX/:
55.1.1. Съдия в Специализираното отделение на Върховния съд;
55.1.2. Правен сътрудник към Върховния/Апелативния съд;
55.1.3. Съдия по наказателно право в Основния съд в Митровица.
55.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Mеждународна дейност“ на АВСС да препратят документите на кандидата до Дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи.
56. ОТНОСНО: Доклади от проведени международни срещи с участието на представители на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведени международни срещи с участието на представители на съдебната власт.
56.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува докладите по т. 56.1 на Интернет страницата на ВСС в следните раздели:
- Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, проведена в периода 16-18 ноември, в гр. Белград, Република Сърбия – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“;
- Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа“, проведена в периода 31.10.2016 -02.11.2016 г. в гр. Букурещ, Румъния – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“;
- Доклад от Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, от участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона (EULEX Kosovo), за периода 14.07.2016 г. – 15.11.2016 г. – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.
-Доклад от Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД) от участие в 62-ра среща на националните контактни точки на ЕСМГТД, проведена в периода 14-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

58. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

58.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослава Стефанова Тодорова - съдия в Софийски градски съд.
58.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галина Карагьозова, Мария Кузманова и Милка Итова.
58.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Милка Итова.

Закриване на заседанието – 16,20 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
07.12.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд