ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
 

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 14 декември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния 

Д Н Е В Е Н Р Е Д: 


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за образуване на дисциплинарно производство, за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Генчев – следовател в „ОСО” към Окръжна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по молбата на Даниела Василева Божкова – Илиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване на длъжността „прокурор” във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по молбата на Димитър Ангелов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, за назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по молбата на Кръстьо Петров Кръстев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател - завеждащ окръжен следствен отдел” в Окръжна прокуратура гр. Хасково”, на основание
чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград за освобождаване на Ангел Иванов Петров от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Димитровград, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 27.12.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по влязло в сила решение
№ 12816/28.11.2016 г. по адм. дело № 8459/2016 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалба на Стефан Живков Паров срещу решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по протокол № 08/29.06.2016 г, т. 15.19, относно конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури (протокол 62/16.12.2015 г. на Висшия съдебен съвет, обн. в ДВ бр. 02/08.01.2016 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за повишаване на Георги Иванов Банков –заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Десислава Симеонова Първанова – прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за повишаване на Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на Румен Валентинов Сираков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Керка Станкова Дюлгерска – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Димитринка Георгиева Црънкова – прокурор в Районна прокуратура
гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Димо Николов Николов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Георги Добрев Попдобрев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Димо Янчев Маджаров – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Тони Иванова Петрова – Игнатова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Силвия Стойнова Рандева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Мария Русева Маркова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Христо Кръстев Колев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Димитър Георгиев Узунов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Елена Христова Панайотова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Надя Димова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Сливен за повишаване на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на Владислав Димитров Томов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на Павлин Иванов Йорданов - прокурор в Районна прокуратура гр. Трявна, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на Геновева Цветанова Георгиева – Рашева - прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен за повишаване на Кирил Петров Киряков – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен за повишаване на Владимир Цветелинов Колев – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен за повишаване на Светла Димитрова Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Вили Любенов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за повишаване на Ралица Радославова Милчева – Йорданова – прокурор в Районна прокуратура
гр. Русе, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 196 т. 1 от ЗСВ (ДВ бр. 62/09.08.2016 г.) спрямо магистрати – „младши прокурор”, встъпили в длъжност „прокурор” до влизане в сила на измененията на ЗСВ на 09.08.2016 г., участници в конкурси за повишаване и преместване за длъжността „прокурор” в районните и окръжни прокуратури, (ДВ бр. 46/17.06.2016 г.), обявени до влизане в сила на ЗИД на ЗСВ от 09.08.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на Александър Руменов Лозанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на Михаела Николаева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по предложението на Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на Мирослава Бойкова Чифчиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение по предложението на Вената Руменова Кабурова – Атанасова – прокурор в Районна прокуратура гр. Левски, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
39. Проект на решение по предложението на Стоян Димитров Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
40. Проект на решение по предложението на Николай Стоянов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
41. Проект на решение по предложението на Мария Димчева Кабалакова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
42. Проект на решение по предложението на Мая Кирилова Христева – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
43. Проект на решение по предложението на Велислава Владимирова Патаринска - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
44. Проект на решение по предложението на Тодор Руменов Куюмджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
45. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно периодично атестиране на Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
46. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Велики Преслав за извънредно периодично атестиране на Мая Христова Големанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
47. Проект на решение по предложението на Елза Миткова Митева - Варадинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
48. Проект на решение по предложението на Кристина Йорданова Боева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
49. Проект на решение по предложението на Ренгинар Хасанова Мусова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
50. Проект на решение по предложението на Диана Георгиева Динкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
51. Проект на решение по предложението на Пламен Илиев Хараламбиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
52. Проект на решение по предложението на Виолета Георгиева Вълчева – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
53. Проект на решение по предложението на Красимира Христева Минчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
54. Проект на решение по предложението на Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
55. Проект на решение по предложението на Румен Георгиев Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
56. Проект на решение по предложението на Христина Петрова Лулчева – Гугуманова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
57. Проект на решение по предложението на Николинка Георгиева Обретенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Смолян, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
58. Проект на решение за одобряване на кандидатури на прокурори и следователи за вакантна позиция - OLAF.B.2, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 16 декември 2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

59. Проект на решение по проект на Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
8 декември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд