КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 45
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Милка Итова, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева, Светла Петкова, Юлия Ковачева
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9.35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 20.
І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
51. Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в делегация за официално посещение на изложение Consumer Electronics Show /CES/, за периода 4-9 януари 2017 г., в гр. Лас Вегас, Съединени американски щати.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
52. Проект на решение за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
53. Проект на решение по писмо от Върховен касационен съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искане от главния инспектор на ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда за 2016 г. по § 01-00 „Заплати”, поради прекъсната командировка на магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система колонен тип.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера и кабина за охрана, включително и извършването на строителни и монтажни работи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на асансьора в сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на финансовата 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
81. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/ и аудио-записваща озвучителна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
82. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
83. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
84. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
85. Проект на решение по предложението на председателя Районен съд гр. Своге за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
86. Проект на решение за предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
87. Проект на решение относно възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
88. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за наем на зала, във връзка с провеждането на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
89. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
90. Проект на решение по писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-2903/22.11.2016 г. относно невъзможност да бъдат усвоени целево отпуснати средства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
91. Проект на решение по предложение за извършване на одит в Софийски районен съд от дирекция „Вътрешен одит” към Висшия съдебен съвет.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
92. Проект на решение относно Правилник на администрацията на Върховния касационен съд.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
93. Проект на решение относно оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Карлово във връзка с обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, по протокол № 62/16.12.2015 г. на ВСС.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
94. Предложение за обсъждане на фактите публикувани на интернет страницата на Софийски районен съд и и изявление във връзка с недоволството от отношението на ВСС към проблемите на СРС
Внасят: членове на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт

"Дава съгласие"
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 340 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатика 24 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 480 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 13 броя климатика 12 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със 7 515 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 386 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 8 901 лв.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Велико Търново с цел възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 309 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с 309 лв.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 790 лв. за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 533 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” с 1 158 лв. за закупуване озвучителна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 040 лв. за закупуване на 2 броя копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
8. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 145 394 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
9. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 57 989 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” в размер на 4 440 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Хасково по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 935 лв. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда, във връзка с възникнало застрахователно събитие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” в размер на 190 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на счупен стъклопакет на входна врата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Административен съд гр. Шумен няма да бъде коригиран.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. OC Microsoft Win 10 Pro

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Специализиран наказателен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 160 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Специализиран наказателен съд по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 918 лв. за закупуване на 3 броя OC Microsoft Win 10 Pro.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 875 лв. за доставка и монтаж на озвучителна и записваща система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 265 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 265 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 6 000 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на финансовата 2016 г., както и за СБКО за месеците ноември и декември.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка” в размер на 3 346 лв. за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 130 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на столове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка” в размер на 2 500 лв. за закупуване на столове за подмяна на дефектирали столове за магистрати и служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20. /ОТТЕГЛЕНА/
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 844 лв. за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 774 лв. за закупуване на 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, болнични на служители и магистрати и суми за облекло на новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови Пазар за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 650 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и суми за облекло на новоназначен служител до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Нови Пазар между § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на болнични на служители и магистрати.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови Пазар за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината, възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 656 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
24.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” в размер на 5 000 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебен служител участвал в работна група за изготвяне на Наредба и правила по въпросите на чл. 360 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетите на Районен съд гр. Пазарджик и ВСС за 2016 г., с цел възстановяване на разходи за участие в работна група към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 432 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с 432 лв.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 5 713 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 5 713 лв.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с 3 648 лв. за закупуване на 4 броя компютри и 4 броя монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 352 лв. за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трън по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 210 лв. с цел осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 10-00 „Издръжка” в размер на 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
31. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 5 700 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” с 5 700 лв.
32. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 044 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 31 829 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 20 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 22 753 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 500 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 9 600 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 89 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 089 лв., съгласно Приложение № 1.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за утвърждаване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. НЕ ДАВА съгласие за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Сандански с размера на неусвоените средства от целево отпуснатата сума по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за преустройство и подмяна на тръбна разводка и отоплителни тела на отоплителна инсталация.
Мотиви:
Утвърдените допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. с ПМС 159/30.07.2016 г., във връзка с преминаване стопанисването и управлението на недвижимите имоти към ВСС, са с целеви характер.
33.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 300 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за закупуване на климатици административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
33.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 340 лв. с цел осигуряване на средства за подмяна на ламиниран паркет.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
34. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Окръжна прокуратура гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, с изключение на транспортните разходи, установяват разходи за лечение в размер на 291 лв.
В конкретния случай и с оглед наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, както и с оглед естеството на заболяването и продължителността на лечението, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 1 000 лв. (хиляда), съобразявайки обстоятелството, че средствата от централизирания фонд са за подпомагане на магистратите и съдебните служители.
35. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 2 500 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Районна прокуратура гр. Русе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат, по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, установяват разходи за лечение в размер на 4 150 лв.
В конкретния случай и с оглед наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО и предвид естеството на заболяването, за което е проведено лечение, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 2 500 (две хиляди и петстотин) лв., съобразявайки обстоятелството, че средствата от централизирания фонд са за подпомагане, а не за изцяло възстановяване на направените разходи за провеждане на лечение.
36. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат, по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, установяват разходи за лечение в размер на 699 лв.
В конкретния случай и с оглед характера на заболяването, наложило лечение и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 3 000 (три хиляди) лв.
37. ОТНОСНО: Предложение от председателя Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 100 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 100 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 100 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на съдебен служител по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, с изключение на транспортните разходи установяват разходи за лечение в размер на 1 100 лв.
В конкретния случай и с оглед естеството на заболяването и разходите за лечение, както и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 1 100 (хиляда и сто) лева.
38. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Костинброд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Костинброд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат, по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, установяват разходи за лечение в размер на 3 764,34 лв.
В конкретния случай и с оглед наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО и предвид естеството на заболяването, за което е проведено лечение, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 3 000 (три хиляди) лв., съобразявайки обстоятелството, че средствата от централизирания фонд са за подпомагане, а не за изцяло възстановяване на направените разходи за провеждане на лечение.
39. ОТНОСНО: Предложение от председателя Окръжен съд гр. Перник за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Трън по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат, по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, установяват разходи за лечение в размер на 4 715,05 лв.
В конкретния случай и с оглед характера на заболяването, наложило лечение и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 3 000 (три хиляди) лв., съобразявайки обстоятелството, че средствата от централизирания фонд са за подпомагане, а не за изцяло възстановяване на направените разходи за провеждане на лечение.
Одитни доклади
40. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Ловеч

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Ловеч.
40.2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Ловеч за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
Т. 40-А: СЪЗДАВА Работна група, включваща членове на комисиите към ВСС: "Бюджет и финанси", "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", "Професионална квалификация и информационни технологии" и "Управление на собствеността" към ВСС, която да изработи критерии и лимити за закупуване на компютърна техника, копирна техника, озвучителна техника и климатици в органите на съдебната власт, както и за централизирана доставка на тази техника.
Разни
41. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Български пощи” ЕАД за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС за срок от 2 (две) години, на обща стойност до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без ДДС.
42. ОТНОСНО: Уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде изплатено в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г. допълнително възнаграждение на двама служители на НИП в размер общо на 300 лв.
43. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за безвъзмездно предоставяне за ползване на 28 бр. дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост, Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за ползване 28 броя дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг.
44. ОТНОСНО: Предложение за техническо и сервизно обслужване и за почистване на автомобилите, собственост на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Автоцентър „Тара Кар” за техническа/сервизна поддръжка и ремонт на служебните автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет на обща стойност до 29 990 лв. без ДДС, за срок от 1 (една) година.
44.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Автоцентър „Тара Кар” за почистване на служебните автомобили, собственост на ВСС, на обща стойност до 29 990 лв. без ДДС за срок от 2 (две) години.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

45. ОТНОСНО: Проект на решение относно доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 26-27 септември, в гр. Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 26-27 септември, в гр. Рим, Италия.
45.2. ВЪЗЛАГА на дирекция ''Информационни технологии и съдебна статистика'' да публикува доклада на интернет страницата на ВСС в раздел ''Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2016 – 2017 г./ Независимост и отчетност & качество на правосъдието.
46. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект за изменение и допълнение на Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (отложена точка от заседание на Пленума на ВСС от 01.12.2016 г.)

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, съгласно предложенията на Комисия по правни и институционални въпроси и на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.
*****
47. ОТНОСНО: Проект на решение относно проектни предложения за кандидатстване от страна на ВСС по ОП ”Добро управление” по мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет като партньор по проект с бенефициент Министерство на правосъдието, обхващащ изпълнението на мярка 2.1-Б „Доразвитие на виртуална частна мрежа, обхващаща сградите на сектора, гарантираща надежден и сигурен обмен на информация за структурите в сектор Правосъдие" от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" при условие, че при изпълнението на Дейност 2 „Осигуряване на комуникационна свързаност" изпълнителят на дейността ще предостави комуникационна свързаност за срок не по-малко от две години, без времето на изграждане на виртуалната комуникационна инфраструктура, и при изпълнението на Дейност 3 „Доставка и инсталиране на технологично оборудване и внедряване на планираната архитектура", разработеният от изпълнителя на дейността Наръчник с вътрешни правила и процедури за споделеното ползване и администриране на виртуална комуникационна инфраструктура от структурите на сектор "Правосъдие" и по-конкретно от органите на съдебна власт преди приемането му от ръководителя на проекта бъде съгласуван от Пленума на Висшия съдебен съвет.
47.2. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет с координатор в екипа за управление на проект по мярка 2.1-Б „Доразвитие на виртуална частна мрежа, обхващаща сградите на сектора, гарантираща надежден и сигурен обмен на информация за структурите в сектор Правосъдие" и в определянето на „контактни точки", които ще участват в реализацията на проекта.
47.3. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет с координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висшия съдебен съвет при изпълнение на проект по мярка 4.1-Е „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването" от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие" и в определянето на „контактни точки" необходими за реализирането на проекта, при условие, че в изпълнение на дейност 1 от проектното предложение се включи изготвянето на подробен план с предложени сгради в сектор „Правосъдие", в които да бъдат оборудвани не по-малко 20 зали в съдилищата, а в изпълнението на Дейност 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки" се заложи доставено и инсталирано оборудване и пуснати в експлоатация не по-малко от 20 зали за видеоконференция в съдилищата и 6 зали за видеоконференция в местата за лишаване от свобода.
47.4. Висшият съдебен съвет ИЗРАЗЯВА ПОДКРЕПА към Министерство на правосъдието по проект „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус"" от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление на Република България 2016-2020 г.
47.5. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за участие на Висшия съдебен съвет с координатор в екипа за управление на проект „Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус"" и в определянето на „контактни точки", които ще участват в реализацията на проекта.
47.6. Проектните предложения да се публикуват на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет, след одобряване от управляващия орган.

48. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление", които да поемат функциите на титуляр и на заместници

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за включване в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление" следните лица:
Титуляр: Румен Георгиев - член на ВСС.
Заместници:
Соня Найденова - член на Висшия съдебен съвет;
Валери Михайлов - директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика";
Мария Зафирова - началник отдел „Европейски и международни проекти и програми".
49. ОТНОСНО: Предложение за трансформиране на длъжности в администрацията на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на трансформации по длъжностното разписание на АВСС и преназначаване на служители, както следва:
Дирекция „Международна дейност”
1. За трансформиране на една щатна длъжност „младши експерт” в длъжност „старши експерт” и преназначаване на Страхил Димитров Недков на тази длъжност.
Дирекция „Дисциплинарна дейност”
2. За трансформиране на една щатна длъжност „старши специалист” в длъжност „сътрудник на комисия” и преназначаване на Мария Красимирова Каменова на тази длъжност.
3. За трансформиране на една щатна длъжност „младши специалист” в длъжност „старши специалист” и преназначаване на Мариола Милчова Манова на тази длъжност.
Дирекция „Организационна и административна дейност”
4. За трансформиране на една щатна длъжност „младши специалист – компютърен оператор” в длъжност „главен специалист – компютърен оператор” и преназначаване на Грета Ангелова Янчева на тази длъжност.
Дирекция „Бюджет и финанси”
5. За трансформиране на една щатна длъжност „главен специалист – счетоводител” в отдел „Счетоводство и методология” Сектор „Счетоводство на съдебната система” в длъжност „младши експерт – счетоводител” считано от 01.01.2017 г.
50. ОТНОСНО: Определяне правата на достъп до административната информационна система за управление на документооборота във ВСС и упълномощаване на главния секретар да подаде заявление за регистриране на Официален документен регистър на ВСС в МТИТС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
:

50.1. ОПРЕДЕЛЯ правата на достъп на членовете на ВСС до регистрираните документи в административната информационна система за управление на документооборота във ВСС, както следва:
50.1.1. Всеки член на ВСС има достъп до всички регистрирани документи от компетентност на Пленума и колегиите на ВСС, с изкл. на документите по образувани дисциплинарни дела.
50.1.2. Достъп до документите по образувано дисциплинарно дело имат само онези членове на ВСС, които са избрани в дисциплинарния състав по делото.
50.2. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Тончев Петров – главен секретар на ВСС да подаде заявление до Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за регистриране на Официален документен регистър на ВСС в Регистъра на регистрите и данните, съгласно приложените проекти на заявление и писмо, на основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, във вр. с чл. 355, ал. 1 от ЗСВ и чл. 63, ал. 4, т. 6 и т. 7 от ПОДВССНА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

51. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в делегация за официално посещение на изложение Consumer Electronics Show /CES/, за периода 4-9 януари 2017 г., в гр. Лас Вегас, Съединени американски щати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. НЕ КОМАНДИРОВА член на Висшия съдебен съвет, за участие в делегация за официално посещение на изложение Consumer Electronics Show /CES/, за периода 4-9 януари 2017 г., в гр. Лас Вегас, Съединени американски щати.
51.2. ОТХВЪРЛЯ предложението за възлагане на главния секретар да командирова Мирослава Чирпъкова – началник отдел "Информационно обслужване на органите на съдебната власт", дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика", АВСС, за участие в делегация за официално посещение на изложение Consumer Electronics Show /CES/, за периода 4-9 януари 2017 г., в гр. Лас Вегас, Съединени американски щати.
52. ОТНОСНО: Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ, считано от 01.09.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

52.1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от 01.09.2016 г.
52.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ в сила от 01.09.2016 г.
За длъжностите от съдилищата на РБ същия се прилага до 30.11.2016 г., а от 01.12.2016 г. прилагат утвърдения от Съдийската колегия на ВСС Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341 от ЗСВ.
52.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, съгласно Приложение № 1, както следва:
52.3.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 3 274 510 лв.
52.3.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 3 274 510 лв.
52.4. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 523 410 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”.
52.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, съгласно Приложение № 2, както следва:
52.5.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 2 със 745 530 лв.
52.5.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 2 със 745 530 лв.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
"Дава съгласие"
53. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 70 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Върховен касационен съд, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
53.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 89 900 лв.
53.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 89 900 лв.
54. ОТНОСНО: Искане от главния инспектор на ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Инспектората към ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 32 834 лв. за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда за 2016 г. по § 01-00 „Заплати”, поради прекъсната командировка на магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

С цел възстановяване на осигурени средства за изплащане на разлика в работна заплата, във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., на командирован магистрат, чиято командировка е прекъсната,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 851 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 851 лв.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Видин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 880 лв. за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” на Окръжен съд гр. Габрово с 394 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система колонен тип

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 040 лв. за закупуване на климатична система колонен тип.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 154 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера и кабина за охрана, включително и извършването на строителни и монтажни работи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

61.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 574 лв. за доставка на бариера и кабина за охрана.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
61.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 4 146 лв. за строително - монтажни работи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
62. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 83 087 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
63. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 31 530 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Плевен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 511 лв. за закупуване на 1 брой документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 450 лв. за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 300 лв. за доставка и монтаж на копирна машина Xerox WC 5945i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 196 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 863 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 059 лв.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Варна за 2016 г. с 573 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 573 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Варна с 573 лв.
69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на асансьора в сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с 1 045 лв. за ремонт на асансьора в сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с 6 450 лв. за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велики Преслав по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 240 лв. за закупуване на 2 бр. копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
72. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 610 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 700 лв. за закупуване на 2 броя многофункционални копирни машини Xerox Work Centre 5945i с единична цена 8 200 лв. и Xerox Work Centre 5325 с единична цена 4 500 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” с 871 лв. за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 500 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Котел по § 10-00 „Издръжка” в размер на 6 022 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 250 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 250 лв.
78. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” в размер на 15 000 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на финансовата 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Петрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 700 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на финансовата 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пещера по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 262 лв. за закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/ и аудио-записваща озвучителна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разлог по § 10-00 „Издръжка” с 530 лв. за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
81.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разлог по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 490 лв. за закупуване на аудио-записваща озвучителна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 480 лв. за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 838 лв. за закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
84. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 26 535 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 131 310 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 30 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 135 815 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 20 113 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 1 087 лв., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 800 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 700 лв., съгласно Приложение № 1.
10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 200 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
85. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Своге за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 500 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ..
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Своге по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на съдебен служител по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А, установяват разходи за лечение в размер на 2 969 лв.
В конкретния случай и с оглед естеството на заболяването и разходите за лечение, както и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Разни
86. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

86.1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.
86.2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.
87. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 09.12.2016 г. – 31.12.2016 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
88. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за наем на зала, във връзка с провеждането на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Главния секретар на Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Универсиада” ЕАД за наем на многофункционална зала, намираща се в гр. София, бул „Шипченски проход” № 2, заедно със спомагателни стаи, всички прилежащи помещения и оборудване за техническо обезпечаване за дните 14.01.2017 г. и 21.01.2017 г. с наемна цена общо 10 000 лв. без ДДС за двата дни съгласно приложения проект, с право включително да го изменя и прекратява.
89. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Инфо – АДЛ” ООД за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865 за срок от 1 (една) година, на обща стойност до 30 000 лв. без ДДС.
90. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-2903/22.11.2016 г. относно невъзможност да бъдат усвоени целево отпуснати средства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Софийски районен съд в срок до 06.01.2017 г. да информира Комисия „Бюджет и финанси” за размера на неусвоените целево отпуснати средства за нуждите на съда, за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23.
Средствата ще бъдат осигурени по бюджета на съда за 2017 г., на основание чл. 2, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
91. ОТНОСНО: Предложение за извършване на одит в Софийски районен съд от дирекция "Вътрешен одит" към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

91.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Вътрешен одит” към Висшия съдебен съвет да извърши проверка относно законосъобразността на процесите на управление на човешките ресурси в администрацията на Софийски районен съд.
91.2. Препоръчва на председателя на Софийски районен съд да предприеме организационни мерки за подобряване организацията на работа, с оглед преодоляване на текучеството в съдебната администрация и попълване на свободните щатни бройки, съобразно изискванията на Закона за съдебната власт.
92. ОТНОСНО: Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правилник за администрацията на Върховния касационен съд.
93. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Районна прокуратура гр. Карлово във връзка с обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури, по П ротокол № 62/16.12.2015 г. на Висшия съдебен съвет, обн. в ДВ бр. 02/08.01.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

93.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр. Свиленград, считано от датата на вземане на решението.
93.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр. Карлово, считано от датата на вземане на решението.
94. ОТНОСНО: Предложение за обсъждане на фактите публикувани на интернет страницата на Софийски районен съд и и изявление във връзка с недоволството от отношението на ВСС към проблемите на СРС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След заседанието на Пленума на ВСС на интернет страницата на ВСС да се публикува информация свързана с взетите мерки и решения от страна на Висшия съдебен съвет относно кадровото обезпечаване на Софийски районен съд със съдии и съдебни служители, осигуряване на финансов ресурс за дейността на съда, включително и преместването му в нови сгради, както и въпроси, свързани с ресурсно обезпечаване, техника и други.
Информацията да бъде на разположение на членовете на ВСС, с оглед провеждането на среща със съдиите и съдебните служители от Софийски районен съд, които са обявили, че ще протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет на 09.12.2016 г.

/Закриване на заседанието – 13.25 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
12.12.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд