ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 15 декември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

1. Проект на решение по писмо на Главния прокурор на Република България за сключване на договор с община Несебър за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от пет години и предприемане на действия по безвъзмездното придобиване на имота. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 
* * * * * 
2. Доклад с проект на решение за извършена проверка по сигнал с рег. № 11-07-1288/30.05.2016 г. от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 26/23.06.2016 г., т. 16. 
Внася: Директор на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС 
* * * * * 
3. Проект на решение относно подготовка на проектни предложения за кандидатстване от страна на ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ по мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. 
Внасят: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” и Съвет за координиране действията на ОСВ 
* * * * * 
4. Утвърждаване на решение на Гражданския съвет към ВСС от заседание по протокол № 32/18.11.2016 г., с което Асоциация на държавните съдебни изпълнители е приета за нов член на Гражданския съвет към ВСС. 
Внася: Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
13 декември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд