Обява

Орган на съдебната власт

Входящ № /
Кандидат

Биография

Концепция /

Декларация за имотното състояние и произход на средствата

Списък

допуснати / недопуснати

Становища и въпроси/

Отговори

Становище КПЕ

Дата на събеседване

Постъпили жалби

Вх  

Съдебен акт на ВАС

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 01/22.01.2020 г.

ДВ бр.9/31.01.2020 г.

Окръжна прокуратура - Пазарджик

Вх. № ВСС-2562/
27.02.2020 г.

Радослав Георгиев Бакърджиев - административен ръководител -
районен прокурор на
Районна прокуратура - Пазарджик

биография

публикувана на 28.02.2020 г.

концепция

публикувана на 28.02.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 28.02.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 09/10.03.2020 г., т. 3.2

 

 

 

 

 

Вх. № ВСС-2592/
28.02.2020 г.

Васил Малинов Малинов - административен ръководител -
окръжен прокурор на
Окръжна прокуратура - Пазарджик

биография

публикувана на 02.03.2020 г.

концепция

публикувана на 02.03.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 02.03.2020 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решения по протокол  № 09/11.03.2020 г., № 15/29.04.2020 г. и № 17/20.05.2020 г.

ДВ бр.49/29.05.2020 г.

Окръжна прокуратура - Габрово

Вх. № ВСС-6083/
23.06.2020 г.

Жени Христова Шикова -
заместник на административния ръководител - заместник -
окръжен прокурор на
Окръжна прокуратура - Габрово

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.1          

Вх. № ВСС-6255/
29.06.2020 г.

Милчо Иванов Генжов-
 прокурор в
Окръжна прокуратура - Габрово

биография

публикувана на 30.06.2020 г.

концепция

публикувана на 30.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 30.06.2020 г.

         
Районна прокуратура - Елин Пелин

Вх. № ВСС-6137/
24.06.2020 г.

Надя Емилова Николова - Цанкова -  прокурор в
Районна прокуратура - Елин Пелин

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.2          

Вх. № ВСС-6217/
26.06.2020 г.

Цветан Христов Петков -  съдия в
Районен съд - Ботевград

биография

публикувана на 29.06.2020 г.

концепция

публикувана на 29.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 29.06.2020 г.

         
Софийска районна прокуратура  

Вх. № ВСС-6127/
24.06.2020 г.

Невена Яворова Зартова -
и.ф. административнен ръководител-районен прокурор на
Софийска районна прокуратура

биография

публикувана на 25.06.2020 г.

концепция

публикувана на 25.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 25.06.2020 г.

Списък

публикуван на 13.10.2020 г.

въпроси

публикувани на 11.11.2020 г.

отговори

публикувани на 17.11.2020 г.

становище

публикувано на 11.11.2020 г.

18.11.2020 г.    
Районна прокуратура - Добрич

Вх. № ВСС-6163/
25.06.2020 г.

Петко Петров Тухчиев -
административен ръководител -
районен прокурор на
Районна прокуратура - Добрич

биография

публикувана на 26.06.2020 г.

концепция

публикувана на 26.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.4          
Районна прокуратура - Панагюрище

Вх. № ВСС-6047/
23.06.2020 г.

Николай Запрянов Топкаров -
прокурор в
Районна прокуратура - Панагюрище

биография

публикувана на 24.06.2020 г.

концепция

публикувана на 24.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.06.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 21/07.07.2020 г., т. 1.5          
Районна прокуратура - Перник 

Вх. № ВСС-6227/
26.06.2020 г.

Аделина Вергилова Борисова - Алексиева -
и.ф. административен ръководител -
районен прокурор на
Районна прокуратура - Перник

биография

публикувана на 29.06.2020 г.

концепция

публикувана на 29.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 29.06.2020 г.

списък

публикуван на 17.11.2020 г.

    20.01.2021 г.    
Районна прокуратура - Търговище

Вх. № ВСС-5393/
08.06.2020 г.

Мила Стефанова Стайкова -
заместник на административния ръководител - заместник -
районен прокурор на
Районна прокуратура - Търговище

 

биография

публикувана на 08.06.2020 г.

концепция

публикувана на 08.06.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.06.2020 г.

списък

публикуван на 17.11.2020 г.

    20.01.2021 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 19/03.06.2020 г.

ДВ бр.53/12.06.2020 г.

Апелативна специализирана прокуратура

Вх. № ВСС-6858/
10.07.2020 г.

Димитър Франтишек Петров -
 прокурор в

Специализираната прокуратура

биография

публикувана на 13.07.2020 г.

концепция

публикувана на 13.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.07.2020 г.

списък

публикуван на 22.07.2020 г.

 

становище

публикувано на 11.11.2020 г.

25.11.2020 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 26/08.07.2020 г.

ДВ бр.63/17.07.2020 г.

Окръжна прокуратура - Монтана

Вх. № ВСС-0866/
07.08.2020 г.

Росен Петков Русинов -

 заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на ОП - Монтана, изпълняващ функциите "административен ръководител - окръжен прокурор" на ОП - Монтана

биография

публикувана на 10.08.2020 г.

концепция

публикувана на 10.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.08.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 25/15.09.2020 г., т. 3.2          

Вх. № ВСС-8381/
17.08.2020 г.

Миглена Кирилова Митрева - Тодорова -

 прокурор в РП - Монтана

биография

публикувана на 18.08.2020 г.

концепция

публикувана на 18.08.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 18.08.2020 г.

         
Районна прокуратура - Своге

Вх. № ВСС-7706/
29.07.2020 г.

Николай Кръстев Георгиев -
 прокурор в

Районна прокуратура - Ботевград

биография

публикувана на 31.07.2020 г.

концепция

публикувана на 31.07.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 31.07.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 25/15.09.2020 г., т. 3.3          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 29/29.07.2020 г.

ДВ бр.70/07.08.2020 г.

Районна прокуратура - Хасково

Вх. № ВСС-9161/
08.09.2020 г.

Румен Валентинов Сираков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Хасково

биография

публикувана на 08.09.2020 г.

концепция

публикувана на 08.09.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.09.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 25/15.09.2020 г., т. 3.4          

Вх. № ВСС-9185/
08.09.2020 г.

Мария Михайлова Кирилова- административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Свиленград

биография

публикувана на 09.09.2020 г.

концепция

публикувана на 09.09.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 09.09.2020 г.

         

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 31/16.09.2020 г.

ДВ бр.83/25.09.2020 г.

 

Специализираната прокуратура

Вх. № ВСС-11040/
23.10.2020 г.

Валентина Иванчева Маджарова -
  заместник на административния ръководител на
Специализираната прокуратура,
 изпълняващ функциите "административен ръководител"  на Специализираната прокуратура

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 31/03.11.2020 г., т. 2.1          
Окръжна прокуратура - Кърджали

Вх. № ВСС-10686/
14.10.2020 г.

Желязко Димитров Стефанов - и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали

биография

публикувана на 15.10.2020 г.

концепция

публикувана на 15.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 15.10.2020 г.

Списък

публикуван на 03.11.2020 г.

    02.12.2020 г.    

Вх. № ВСС-11028/
23.10.2020 г.

Стоян Ичов Моневски -
 прокурор в

Софийска районна прокуратура

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

       
Окръжна прокуратура - Смолян

Вх. № ВСС-10842/
19.10.2020 г.

Недко Севдалинов Симов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян

биография

публикувана на 20.10.2020 г.

концепция

публикувана на 20.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.10.2020 г.

Списък

публикуван на 03.11.2020 г.

    09.12.2020 г.    
Районна прокуратура - Ботевград

Вх. № ВСС-10235/
07.10.2020 г.

Дарин Георгиев Лаков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ботевград

биография

публикувана на 08.10.2020 г.

концепция

публикувана на 08.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 08.10.2020 г.

Списък

публикуван на 03.11.2020 г.

    16.12.2020 г.    
Районна прокуратура - Монтана

Вх. № ВСС-10672/
14.10.2020 г.

Емил Евстатиев Овчаров -
 прокурор в

Районна прокуратура - Монтана

биография

публикувана на 15.10.2020 г.

концепция

публикувана на 15.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 15.10.2020 г.

Списък

публикуван на 03.11.2020 г.

    16.12.2020 г.    
Районна прокуратура - Велико Търново

Вх. № ВСС-11041/
23.10.2020 г.

Тихомир Георгиев Шабов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 31/03.11.2020 г., т. 2.2          
Районна прокуратура - Враца

Вх. № ВСС-11037/
23.10.2020 г.

Камен Иванов Каменов -
заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на РП - Враца,
изпълняващ функциите "административен ръководител - районен прокурор" на РП - Враца

биография

публикувана на 26.10.2020 г.

концепция

публикувана на 26.10.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 26.10.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 31/03.11.2020 г., т. 2.3          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 34/30.09.2020 г.

ДВ бр.86/06.10.2020 г.

Окръжна прокуратура - Враца

Вх. № ВСС-11389/
03.11.2020 г.

Владимир Сашков Сираков -
 прокурор в

Районна прокуратура - Враца

биография

публикувана на 04.11.2020 г.

концепция

публикувана на 04.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 04.11.2020 г.

Списък

публикуван на 10.11.2020 г.

    09.12.2020 г.    

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 35/07.10.2020 г.

ДВ бр.89/16.10.2020 г.

Районна прокуратура - Кърджали

Вх. № ВСС-11575/
06.11.2020 г.

Гергана Петрова Колева -
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Кърджали

биография

публикувана на 10.11.2020 г.

концепция

публикувана на 10.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 10.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.2          

Вх. № ВСС-11836/
13.11.2020 г.

Петър Найденов Петров-
прокурор в 
Районна прокуратура - Харманли

биография

публикувана на 16.11.2020 г.

концепция

публикувана на 16.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 16.11.2020 г.

         
Районна прокуратура - Пирдоп

Вх. № ВСС-11730/
11.11.2020 г.

Иван Николов Иванов -
 прокурор в

Районна прокуратура - Пирдоп

биография

публикувана на 11.11.2020 г.

концепция

публикувана на 11.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 11.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.2          
Районна прокуратура - Разград

Вх. № ВСС-11801/
12.11.2020 г.

Иван Костов Иванов -
 прокурор в

Районна прокуратура - Разград

биография

публикувана на 13.11.2020 г.

концепция

публикувана на 13.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 13.11.2020 г.

Решение на КАК-ПК по пр. 34/24.11.2020 г., т. 2.3          

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 36/14.10.2020 г.

ДВ бр.91/23.10.2020 г.

Районна прокуратура - Сливен

Вх. № ВСС-11982/
19.11.2020 г.

Александър Александров Добрев -
 прокурор в

Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 20.11.2020 г.

концепция

публикувана на 20.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 20.11.2020 г.

           

Вх. № ВСС-12082/
20.11.2020 г.

Иван Калчев Иванов-
и.ф. административен ръководител - районен прокурор на 
Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 23.11.2020 г.

концепция

публикувана на 23.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 23.11.2020 г.

           

Вх. № ВСС-12127/
23.11.2020 г.

Катя Стоянова Колева -
 прокурор в

Районна прокуратура - Сливен

биография

публикувана на 24.11.2020 г.

концепция

публикувана на 24.11.2020 г.

декларация за имотното състояние и произхода на средствата

публикувана на 24.11.2020 г.

           

Свободни длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, обявени от Прокурорската колегия на ВСС с решениe по протокол № 38/28.10.2020 г.

ДВ бр.95/06.11.2020 г.

Районна прокуратура - Стара Загора                  

Някои от документите са в pdf формат.
Ако нямате инсталиран Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд