Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди три проектни предложения по ОПДУ

15 декември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди три проектни предложения по ОПДУ - „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие” и „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, които са в съответствие с Приоритетна ос №3 на Програмата „Прозрачна и ефективна съдебна система”. Включените в проектните предложения дейности са изцяло обвързани с изпълнение на мерки от пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020.

Третото проектно предложение е „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“.

Поетапното ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие предвижда създаване на базови предпоставки за реализиране на електронно правосъдие, съгласно Глава I от Концепцията за електронно правосъдие, включително вътрешен и външен електронен документооборот чрез обезпечаване с технически средства на магистрати и служители, което да позволи пълноценна работа и интеграция с Единната информационно система на съдилищата (ЕИСС), която ще се реализира съгласно заложената по ОПДУ Стратегическа цел №4 – Опериране с електронно съдържание от страна на магистрати и служители чрез преминаване от използването и водене на документи и дела на хартиен носител към електронни такива, както и нормативно обезпечаване за тяхното използване в съответствие с приетите стратегически документи в сектора, по съответната мярка от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на ЕУ и ЕП в сектор „Правосъдие” 2014-2020. Изпълнението на проекта ще позволи съдилищата, прокуратурата и следствените органи да се оборудват с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на електронен документооборот и е-правосъдие.

Проектното предложение за „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” доразвива Единния портал на електронното правосъдие, като цели да се унифицира и централизира информацията от интернет сайтовете на съдилищата в Република България, чрез единните шаблони разработени в рамките на предходния проект и да осигури необходимата централизирана информация за ефективно използване на поне една нова електронна услуга.

Третото проектно предложение е продължение на усилията на ВСС за повишаване качеството, бързината и ефективността на правосъдието. Заложените дейности са съобразени с мерките, заложени в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и са свързани с мониторинг на системата за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и допълнителните служебни задължения на съдиите, прокурорите и следователите и на механизма за определяне на норма на натовареност и равномерно разпределение на делата и преписките в рамките на отделните структури на съдебната власт; въвеждане на механизъм за определяне норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, отчитайки допълнителните служебни задължения на съдебните служители; подобряване на условията на труд чрез въвеждането на стандарти в съдилищата и прокуратурите; наблюдение на продължителността на делата и преписките и анализ на възможностите за повишаване на ефективността на разглеждането им.

По предложение на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми (създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол №38802.07.2015 г.) Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Марин Маринов – председател на Окръжен съд Варна за координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие“ от Пътна карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд