КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Колев – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА Калин Калпакчиев
На заседанието присъстват Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет, и Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна”
Откриване на заседанието – 09.45 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т. 5 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
55. Проект на решение за одобрение на кандидатура на съдия за вакантна позиция – OLAF.B.2, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 16 декември 2016 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност“
56. Проект на решение по влязло в сила отменително решение № 13267/06.12.2016 г. по адм. дело № 8980/2016 г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, образувано по жалба на Петко Иванов Минев, срещу решения на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/26.07.2016 г., т. 10.1 и т. 10.2, относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
57. Предложение за предсрочно освобождаване на Методи Лалов от длъжността „административен ръководител – председател” на Софийски районен съд.
Внасят: петима членове на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. Връчване на отличията на съдии, поощрени съгласно чл. 303 от Закона за съдебната власт.

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА НА ВСС

2. ОТНОСНО: Заповед № АС-297/26.10.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ОТМЕНЯ наложеното със Заповед № АС-297/26.10.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд.
2.2. Заповед № АС-297/26.10.2016 г. на Методи Лалов – административен ръководител – председател на Софийски районен съд, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, да се приложат към кадровото дело на съдията.
3. ОТНОСНО: Справка за наказателните производства срещу съдии към 05.12.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Справка за наказателните производства срещу съдии към 05.12.2016 г.
* * * * *
4. ОТНОСНО: Анализ на резултатите от дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд от създаването им през 2012 г. до края на 2015 г., извършен на основание Заповед № 810/13.05.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд (допълнена със Заповед № 1696/30.09.2016 г. и Заповед № 1764/12.10.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА за сведение Анализ на резултатите от дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд от създаването им през 2012 г. до края на 2015 г.
4.2. Анализът на резултатите от дейността на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд от създаването им през 2012 г. до края на 2015 г., заедно с всички приложения и материали, да се публикува на интернет страницата на ВСС.
5. /ОТТЕГЛЕНА/

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

6. ОТНОСНО: Проект на Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата.
6.2. Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. 16/20.09.2016 г. и пр. 20/18.10.2016 г. (обн. в ДВ, 85/28.10.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
7.1.1. Специализиран наказателен съд – 10.01.2017 г.
7.1.2. Окръжен съд, гр. Шумен – 17.01.2017 г.
7.1.3. Районен съд, гр. Луковит – 24.01.2017 г.
8. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
8.1.1. Административен ръководител – председател на Административен съд София-град – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.2. Административен ръководител – председател на Административен съд - Бургас – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.3. Административен ръководител – председател на Административен съд – Велико Търново – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.4. Административен ръководител – председател на Административен съд – Видин – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.5. Административен ръководител – председател на Административен съд - Враца – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.6. Административен ръководител – председател на Административен съд - Габрово – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.7. Административен ръководител – председател на Административен съд - Кюстендил – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.8. Административен ръководител – председател на Административен съд - Пловдив – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.9. Административен ръководител – председател на Административен съд - Русе – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.10. Административен ръководител – председател на Административен съд - Силистра – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.11. Административен ръководител – председател на Административен съд - Сливен – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.12. Административен ръководител – председател на Административен съд - Търговище – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.
8.1.13. Административен ръководител – председател на Административен съд - Кърджали – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.
8.1.14. Административен ръководител – председател на Административен съд - Ловеч – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.
8.1.15. Административен ръководител – председател на Административен съд - Монтана – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.
8.1.16. Административен ръководител – председател на Административен съд - Шумен – изтичащ мандат на 15.02.2017 г.
8.2. В 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
8.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9. ОТНОСНО: Проект на решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ решението на Комисията по атестирането и конкурсите относно обсъждане на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.)
10. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление от Светлин Велков Михайлов - съдия в Софийски градски съд за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с приключилите конкурсни процедури за повишаване и преместване в апелативен съд, гражданска и търговска колегия.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
11. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Камелия Величкова Първанова – съдия в Окръжен съд гр. София за назначаване, на основание чл. 193 ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване на Дора Димитрова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Сливница, в откритата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 30/28.07,2016 г. процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преместване от Районен съд гр. Сливница в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Дора Димитрова Михайлова, съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението, при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела.
13. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане срока по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 09/21.06.2016г., т. 2.14, т. 2.18 и т. 2.21

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ Димитър Руменов Беровски - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Благоевград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 26.12.2016г.
13.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243, ал. 2 от ЗСВ Ива Илиева Стойчева - Коджабашева - младши съдия в Окръжен съд гр. Ямбол на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сливен с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.12.2016г.
13.3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от Лилия Иванова Митева – младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково за назначаване на длъжност ''съдия'' в Софийски районен съд.
13.3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243, ал. 2 от ЗСВ Лилия Иванова Митева - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 26.12.2016г.
13.4. ВЪЗЛАГА на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела.
14. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурси за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г.,

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. Определя Красимир Атанасов Машев – съдия в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Алексей Иванов Иванов.
14.1.1. Определя чрез жребий Мариана Иванова Хитева – съдия в АС – Пловдив, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Красимир Атанасов Машев.
14.1.2. Определя чрез жребий Ася Пламенова Събева – съдия в АС – София, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Дочка Христова Илиева - Върбева.
14.1.3. Определя чрез жребий Диана Ганчева Коледжикова – съдия в АС – София, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Цветко Аспарухов Лазаров.
14.2. Определя Севдалин Минчев Божиков – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив – търговска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Илияна Тодорова Балтова.
14.2.1. Определя чрез жребий Десислава Пенчева Добрева – съдия в АС – София, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Севдалин Минчев Божиков.
14.2.2. Определя чрез жребий Теодора Кръстева Димитрова – съдия в АС – София, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Нели Генкова Събева.
14.3. Определя Галина Тодорова Канакиева – съдия в Апелативен съд гр. Бургас – наказателна колегия, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Красимира Георгиева Медарова.
14.3.1. Определя чрез жребий Иван Христов Ранчев – съдия в АС – Пловдив, за резервен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Галина Тодорова Канакиева.
14.3.2. Определя чрез жребий Христо Живков Белев – съдия в АС – Пловдив, за редовен член на конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Иво Николов Вапцаров.
14.3.3. Определя чрез жребий Стефан Йорданов Илиев – съдия в АС – София, за резервен член конкурсната комисия за окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Йорданка Петрова Неделчева.
15. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Росенова Иванова – административен ръководител-председател на Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
16. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Асима Костова Вангелова-Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Карлово с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Районен съд, гр. Карлово, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
17. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, НАГРАЖДАВА Росица Димитрова Георгиева – съдия в Софийски градски съд, с „личен почетен знак - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
17.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Росица Димитрова Георгиева от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 01.01.2017 г.
18. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Елена Светлинова Шипковенска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
18.1. Елена Светлинова Шипковенска - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Даниела Иванчева Гишина – съдия в Административен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Даниела Иванчева Гишина – съдия в Административен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Мария Иванова Райкинска – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Дарина Василева Байданова – съдия в Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Колева Гунчева – съдия в Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Невена Калинова Калинова - Тодорова – съдия в Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Ангелов Петричев - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Наташа Иванова Даскалова – съдия в Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Явор Димов Влахов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Венцислав Димитров Василев – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Иванова Балджиева – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Велизар Тодоров Бойчев – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Тихомира Георгиева Казасова – съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселка Велкова Златева - Кожухарова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Петков Чардаков – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мира Симеонова Мирчева – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Петкова Петкова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Борисов Бишуров – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Йорданова Михайлова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ани Стоянова Харизанова – съдия в Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елисавета Йорданова Радина – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Статев Маринов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Димитровград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
41. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Ангелова Ангелова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Панайот Стоянов Атанасов – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
44. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Моника Гарабед Яханаджиян – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
45. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димана Георгиева Кирязова - Вълкова – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
46. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
47. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Георгиев Белев – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
48. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Вергилова Селенова - съдия в Административен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
49. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Васил Банков Чалъков – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
50. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Яворова Букова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
51. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване на Весела Калчева Спасова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

52. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ардино за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „главен специалист-административно обслужване“ в длъжност „административен секретар“ и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „главен специалист-административно обслужване“ в длъжност „административен секретар“ в Районен съд гр. Ардино и преназначаване на съдебен служител, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед Правилника за администрацията на съдилищата и приетия нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, и Правилата за прилагането му.
* * * * *
53. ОТНОСНО: Становища от Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по правни и институционални въпроси по предложението на председателя на Апелативен съд-София, за обявяване на конкурс на 11 свободни щатни бройки, от които: 5 в наказателно отделение, 5 в гражданско отделение и 1 в търговско отделение, съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26/29.11.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по правни и институционални въпроси.
54. ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ на мерки в резултат на проведената на 09.12.2016 г. среща с председателя, съдии и съдебни служители от Софийски районен съд и набелязаните проблеми

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1. ВЪЗЛАГА извършването на функционален анализ, който да даде становище за настоящото състояние на структурата на администрацията; натовареност по отделните звена; работна натовареност на различните служители и на всеки от тях; наличие на текучество и причините за това, както и да даде заключение и предложение за подобряване на организацията на тази администрация и работата й.
54.1.1. УКАЗВА на ръководството на Софийски районен съд да обяви конкурси за незаетите щатни бройки в администрацията, при спазване на законовите изисквания.
54.1.2. Решението да се изпрати на комисия „Бюджет и финанси" по компетентност.
54.2. Да се приключат започналите процедури за преместване в районните съдилища по чл. 194, включително и към Софийски районен съд, в срок до 20.01.2017 г.
54.2.1. След приключване на процедурите по т.54.2 да се открие нова само за преместване към Софийски районен съд, след анализ на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по натовареност, съдебна карта и съдебна статистика.
54.3. (ОТЛАГА)
54.4. Предлага на Пленума на ВСС да възложи на КПКИТ да вземе мерки за осигуряване на експертен ресурс за подобряване на действащите електронни системи за управление на делата за случайно разпределение и системата за измерване на натовареността на съдиите, в срок до 31.01.2017 г., с изпълнител Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
54.5. Провеждане на среща по организационни въпроси с главния инспектор и инспекторите от ИВСС относно проверките, осъществявани в СРС, в срок до 22.12.2016 г., с изпълнител Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
54.6. Допълване на годишната програма на Националния институт на правосъдието със специализирани обучения за новоназначени съдебни служители в Софийски районен съд, в срок до 31.01.2017 г., с изпълнители членовете на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
54.7. Изготвяне на предложения за законодателни промени във връзка с подсъдността на делата, разглеждани от районен съд, в срок до 28.02.2017 г., с изпълнители КСКНСС на Съдийската колегия и магистрати от Софийски районен съд.
54.7.1. Обсъждане на предложение за законодателни промени във връзка със специалната подсъдност на определен брой дела, разглеждани от Софийски градски съд.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

55. ОТНОСНО: Проект на решение за одобрение на кандидатура на съдия за вакантна позиция - OLAF.B.2, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 16 декември 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

55.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Веселина Чолакова, съдия в Административен съд – гр. Варна, за командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за позиция – OLAF.B.2.
55.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Международна дейност“ на АВСС да препратят документите на кандидата до Дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи.
56. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително решение № 13267/06.12.2016 г. по адм. дело №8980/2016 г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, по жалба на Петко Иванов Минев, срещу решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр.№ 14/26.07.2016 г., т. 10.1. и т. 10.2., относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – наказателна колегия. (пр. на ВСС № 20/22.04.2015 г. oбн. ДВ бр. 35/15.05.2015 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Петко Иванов Минев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
56.2. НЕ ПОВИШАВА Станислава Балинова Бозева - съдия в Районен съд гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, поради попълване на местата.
57. ОТНОСНО: Предложение за предсрочно освобождаване на Методи Орлинов Лалов от длъжността „административен ръководител – председател” на Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

57.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Методи Орлинов Лалов от длъжността „административен ръководител – председател” на Софийски районен съд, считано от 01.02.2017 г.
57.2. ПРЕНАЗНАЧАВА Методи Орлинов Лалов на длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 01.02.2017 г.

Закриване на заседанието – 17,20 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
15.12.2016 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд