КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет и Светла Петкова – член на ВСС
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
5. Предложение за приемане на мерки за осигуряване на експертен ресурс за подобряване на действащите електронни системи за управление на делата в Софийски районен съд, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол № 28/13.12.2016 г.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
6. Проект на решение относно проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение относно промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение относно писмо от Министерство на финансите № 61-00-91/14.12.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за оборудване и ремонт на архивохранилище.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по писма на органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение относно компенсирани промени по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни групи към ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитори и 3 бр. безжични устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
32. Проект на решение относно корекция на бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение относно вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
35. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Костинброд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
38. Проект на решение относно писмо на Главния прокурор на Република България, свързано с начина на заплащане на разходите за Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение относно план-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение относно необходимостта от сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение относно абонаментното поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение относно проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Доклад от участие на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“, проведено на 12.12.2016 г.
Внасят: Соня Найденова и Мария Зафирова
44. Проект на решение относно определяне на координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.
Внася: Съвет за координиране действията на ОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

45. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Луковит за разрешаване на проблема със сградния фонд.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
46. Проект на решение във връзка са придобиване на нови имоти, както и деклариране на недвижими имоти, предоставени за управление на съдебната власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

47. Проект на хронограма за провеждане на пряк избор на членове на осмия състав на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
Внася: Комисия“ Професионална квалификация и информационни технологии“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Проект на решение по писмо от Главния прокурор на Република България за сключване на договор с Община Несебър за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – частна общинска собственост за срок от пет години и предприемане на необходимите действия по безвъзмездното придобиване на имота

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да сключи договор с Община Несебър за безвъзмездно предоставяне за управление, за срок от 5 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда със застроена площ от 155 кв.м., с идентификатор 51500.502.430.1 по КККР на гр. Несебър, находяща се на ул. „Любен Каравелов” № 1.
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху двуетажна сграда със застроена площ от 155 кв.м., с идентификатор 51500.502.430.1 по КККР на гр. Несебър, находяща се на ул. „Любен Каравелов” № 1, ведно с прилежащия терен.
1.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да предприеме необходимите действия по безвъзмездното придобиване на имота.
*****
2. ОТНОСНО: Доклад с проект на решение за извършена проверка по сигнал с рег. № 11-07-1288/30.05.2016 г.от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград, съгласно решение на Пленума на ВСС попротокол № 26/23.06.2016 г., т. 16

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Намира възражението на съдия Екатерина Николова и съдия Владимир Пензов за неоснователно и отклонява предложението за прегласуване на становището по т. 1 и т. 2 в доклада за извършената, на основание решение по т. 16 от протокол № 26/23.06.2016 г., на Пленума на ВСС проверка в Районен съд гр. Благоевград, прието с решение на Пленума на ВСС по точка 24 от протокол № 28/20.10.2016 г.
3. ОТНОСНО: Проектни предложения за кандидатстване от страна на ВСС по ОП „Добро управление” по мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. УТВЪРЖДАВА проектно предложение с наименование „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие”.
3.2. УТВЪРЖДАВА проектно предложение с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”.
3.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подаде проектните предложения пред Управляващия орган на ОПДУ в допустимия срок (31.12.2016 г.).
4. ОТНОСНО: Утвърждаване на решение на Гражданския съвет към ВСС от заседание по протокол № 32/18.11.2016 Г., с което Асоциация на държавните съдебни изпълнители е приета за нов член на Гражданския съвет към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА решение на Гражданския съвет към ВСС от заседание по протокол № 32/18.11.2016 г. за приемане на "Асоциация на държавните съдебни изпълнители" за член на Гражданския съвет към ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

5. ОТНОСНО: Предложение за приемане на мерки за осигуряване на експертен ресурс за подобряване на действащите електронни системи за управление на делата в Софийски районен съд, съгласно решение на Съдийската колегия по протокол № 28/13.12.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на КПКИТ и на КНСКСС да сформират работна група, която да установи и посочи проблемите в Софийски районен съд при използването на системата за управление на делата; системата за случайно разпределение на делата; системата за измерване на натовареността на съдиите и в срок до 27.01.2017 г. да предложи на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет мерки за тяхното разрешаване.
6. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
7. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1 ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г., както следва:
7.2. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С 25 600 000 лв.
7.3.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 25 600 000 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) 25 600 000 лв.
8. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите № 61-00-91/14.12.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА съгласие да се използват средства от наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт в размер до 5 000 000 лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по предложение на Министерство на финансите, съгл. писмо № 61-00-91/14.12.2016 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
"Дава съгласие"
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за оборудване и ремонт на архивохранилище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с 5 214 лв. за оборудване и ремонт на архивохранилище.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2016 г. със 112 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 112 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново със 112 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с 870 лв. за закупуване на 4 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с 235 лв. за закупуване на 1 брой принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 225 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 1 брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” на Окръжен съд гр. Силистра с 3 756 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 300 лв., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 8 000 лв. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
16. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Специализиран наказателен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 12 073 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
17. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 35 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
18. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 27 228 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
19. ОТНОСНО: Компенсирани промени по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на Районен съд гр. Пирдоп и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Велико Търново с 65 880 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пирдоп с 65 880 лв.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 4 700 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бургас, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО.
20.2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” с 800 лв.
20.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 800 лв.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 154 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ за неспазено предизвестие, както следва:
22.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 732 лв.
22.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 732 лв.
22.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 17 318 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” в размер на 563 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Пазарджик за 2016 г. с 280 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по Закона за съдебната власт, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 280 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с 280 лв.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Поморие по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 600 лв., за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разлог по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 500 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
27.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 300 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и свидетели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни групи към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Стара Загора за 2016 г. с 655 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни групи към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 655 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Стара Загора с 655 лв.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитори и 3 бр. безжични устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 511 лв. за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации и 3 броя безжични устройства към тях за изграждане на информационна система пред съдебните зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” в размер на 3 500 лв. с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
32. ОТНОСНО: Корекция на бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г., съгласно приложението.
33. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 11 200 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 600 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с 2 600 лв.
34. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 14 645 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 73 830 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 53 157 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 160 лв., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 44 000 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 23 530 лв., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 590 лв., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 34 700 лв., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 78 700 лв., съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 218 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г.
35. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 5 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Окръжна прокуратура гр. Благоевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на магистрат по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А установяват разходи за лечение в размер на 32 035,57 лв.
В конкретния случай и с оглед характера и вида на заболяването и продължителността на лечението, както и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 5 000 (пет хиляди) лева.
36. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Костинброд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Костинброд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на съдебен служител по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А установяват разходи за лечение в размер на 2 700 лв.
В конкретния случай и с оглед естеството на заболяването и разходите за лечение, както и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 1 000 (хиляда) лева.
37. ОТНОСНО: Предложение от председателя Районен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 5 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за подпомагане на съдебен служител по реда на чл. 2, б. А от Правилата за провеждане на лечение.
Налице са предпоставките за отпускане на еднократна помощ по смисъла на чл. 3 от Правилата, като копията от разходо-оправдателни документи, подкрепящи обстоятелствата по чл. 2, б. А установяват разходи за лечение в размер на 5 176,50 лв. и 69 958,48 турски лири.
В конкретния случай и с оглед характера и вида на заболяването и продължителността на лечението, както и съобразявайки наличните до края на 2016 г. средства от централизирания фонд СБКО, Комисия „Бюджет и финанси” предлага размер на еднократната помощ 5 000 (пет хиляди) лева.
Разни
38. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България свързано с начина на заплащане на разходите за Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УКАЗВА разходите за командироване /пътни, дневни, квартирни пари, в т.ч. и разходи за осъществяване на организиран транспорт чрез лицензиран превозвач/ на участниците в Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС, което ще се проведе на 14 януари и 21 януари 2017 г., в гр. София, да бъдат извършени от съответните прокуратури, в качеството им на третостепенни разпоредители по бюджета на съдебната власт.
След представяне на обобщена информация от Прокуратура на Република България за размера на извършените разходи във връзка с участието в Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, ще бъде извършена корекция между бюджетите на Прокуратурата на РБ и ВСС.
39. ОТНОСНО: План-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14 и 21 януари 2017 г.
39.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.
40. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Авитек БГ” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12, за срок от 2 (две) години, на обща стойност 5 760 лв. без ДДС.
41. ОТНОСНО: Абонаментно поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Микрокомплекс Интернешънъл” ООД договор за абонаментно поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите на ВСС за срок от две години с право да го изменя и прекратява, като клаузите по договора остават непроменени.
42. ОТНОСНО: Проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”.
43. ОТНОСНО: Доклад от участие на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление", проведено на 12.12.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1.ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклада от участие на заседание на Комитета за наблюдениена ОП "Добро управление".
43.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в Комитета за наблюдение на ОП "Добро управление" Милка Итова и Елка Атанасова – членове на Висшия съдебен съвет.
44. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 3.2.4 „Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие“ от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. ОПРЕДЕЛЯ Марин Маринов – председател на Окръжен съд-Варна за координатор в екипа за управление на проект с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор ВСС, обхващащ изпълнение на мярка 3.2.4 "Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие" от Пътната карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт.
44.2. Резюмета от всички проекти, по които следва да бъдат определени членове на екипите за управление /ръководители, координатори, експерти и други/, да бъдат изпратени на председателите на апелативните съдилища и апелативните прокуратури, които да запознаят колегите с тях, с оглед евентуални техни желания за участие в бъдещите дейности.
44.3. Възлага на отдел "Европейски и международни програми и проекти" към ВСС да изготви кратки резюмета и указателно съобщение към тях, които да бъдат изпратени на органите по т. 44.2.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

45. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на председателя на Районен съд гр. Луковит за разрешаване на проблема със сградния фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отправи искане до Областния управител на област Ловеч за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – държавна собственост – сграда с идентификатор 44327.502.2205.1 по КККР на гр. Луковит, /административна/, на 5 етажа със застроена площ 345 кв.м. без обектите, предоставени за управление на Министерство на икономиката и енергетиката в сутерена на сградата и трафопост на „Електроразпределение – Плевен” ЕАД, клон Ловеч, находящ се на партера, ведно със съответната идеална част от поземлен имот с идентификатор 44327.502.2205 и площ 1 542 кв.м.
45.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху едноетажна сграда с идентификатор 44327.502.2205.2 по КККР на гр. Луковит, със застроена площ от 214 кв.м., функционално свързана с административната сграда по т. 1.
45.3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да предприеме необходимите действия.
46. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с придобиване на нови имоти, както и деклариране на недвижими имоти, предоставени за управление на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Катя Попова – младши експерт и Надежда Петрова – старши експерт – икономист в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, заедно и поотделно със следните права:
- Да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за административната сграда в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, както и за ведомствените апартаменти, предоставени за управление на Пленума на ВСС;
- Да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на декларации за определяне на таксата за битови отпадъци за административната сграда в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, както и при необходимост за ведомствените апартаменти, предоставени за управление на Пленума на ВСС.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

47. ОТНОСНО: Проект на хронограма за провеждане на пряк избор на членове на осмия състав на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА хронограма за провеждане на пряк избор на членове на 8-мия състав на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, съгласно предложения втори вариант.

/Закриване на заседанието – 12.05 ч/ 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
19.12.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд