Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши процедурите за преназначаване на магистрати да се провеждат веднъж годишно

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши процедурите по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт да се провеждат еднократно за текущата година, след приемане на годишния Анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране на възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната власт и по възможност в същия апелативен район. Предложението е направено от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, след съгласуване с Комисията по атестирането и конкурсите.

         С това решение процедурите по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ще се провеждат по единни критерии за цялата страна.

         Конкурсите за свободните длъжности за съответните нива ще се обявяват след провеждането на процедурите по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, при условие че е взето решение от Съдийската колегия за откриване на тази процедура.

По изключение процедурата може да се проведе при обоснована необходимост, при спазване на общите правила.

         Според вносителя на предложението – комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ допуска, в случаите на закриване на съдилища или при намаляване числеността на съдийските длъжности в тях, ВСС да разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт, по възможност в същия апелативен район. Тази процедура може да се прилага успоредно с регулиране на натовареността на съдилищата чрез заемане на свободните длъжности чрез конкурс.

Инициативата за промяна на броя на съдилищата или на съдиите принадлежи на ВСС. Тя трябва да се реализира след като се направи анализ на натовареността от специализираната комисия във  ВСС – КСКНСС, със съгласувано предложение на Комисията по атестирането и конкурсите. Като втора стъпка се предлага да се прецени в  кой друг, равен по степен съд, да се разкрие тази длъжност. Преди внасяне на предложение до Пленума на ВСС за намаляване на броя на длъжностите за съдии в определен съд и преназначаването им без конкурс, е необходимо да се вземе становището на съдиите, работещите в съда, чиято численост се намалява. Последваща стъпка е вземане на мотивирано решение на ВСС за намаляване на числеността на съдиите в един съд, съответно увеличаване на числеността на съдиите в друг съд и за преназначаване на съдия от първия във втория съд без конкурс. След решението на Пленума на ВСС, то се обявява на работещите съдии в органа, чиято численост се намалява, те подават заявление за преместване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд