Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие допълнение на Анализа на натовареността на пограничните райони

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие допълнение на Анализа на натовареността на пограничните райони, приет от Съдийската колегия с решение по Протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25. В него са проучени районни и административни съдилища в пограничните райони.

Колегията запази  взетите с посоченото решение мерки по отношение на Районен съд – Царево, където временно бе увеличен съставът на съда с една длъжност „съдия“.  Основание за това е оставащата висока натовареност на дела, свързани с незаконно преминаване и превеждане през границата.

С днешното решение бе предоставено на Комисия „Съдебна администрация“ към Пленума на ВСС да даде становище по предложение за увеличаване на щатната численост на съдебните служители на Административен съд – Хасково с една щатна длъжност „съдебен секретар“.

Колегията предложи Комисията по атестирането и конкурсите да даде становище за необходимостта от съкращаване на щатната численост на Районен съд – Средец с една щатна длъжност „съдия“, тъй като там се отчита спад на наказателните дела от този вид.

Съдийската колегия указа на председателите на Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – София да следят ежеседмично натовареността на районните съдилища в граничните райони. Те трябва да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетенност, както и да сезират Съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязкото повишаване на натовареността на районните съдилища.

С Анализа се установява, че Районен съд – Свиленград и Районен съд – Сливница са следващите по висока натовареност с този специфичен вид наказателни дела след Районен съд – Царево. Първите две съдилища обаче имат по-ниска натовареност, затова не се предлагат мерки спрямо тях.

Очертава се тенденция, че обвиненията, които са предмет на наказателните дела в районните съдилища в пограничните райони за периода юни – септември 2016 г., са свързани с престъпно преминаване на границата – чл. 279 от Наказателния кодекс, и в много по-малка степен престъпните състави на чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс – престъпно превеждане през границата на страната и противозаконното помагане на чужденец да пребивава или преминава през територията на страната. Отбелязва се, че са образувани и минимален брой такива наказателни производства в Специализирания наказателен съд.

Отбелязва се, че в Административен съд – Хасково постъпленията на дела бележат увеличение по отношение на делата по Закона за убежището и бежанците и Закона за чужденците в Република България. По натовареност този съд се нарежда след Административен съд – София-град.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд