Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на командированите съдии към месец август 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на командированите съдии към 09.08.2016 г., който съобразява ограниченията, въведени от тази дата с промените на Закона за съдебната власт.

         Колегията препоръча на Комисията по атестирането и конкурсите при извършване на планиране по чл. 177 от Закона за съдебната власт да отчита нуждите на районните съдилища в съответния съдебен район на окръжния съд, а при обявяването на конкурсите за районни съдии да се вземат предвид изтичащите мандати на младшите съдии в съответния район на окръжния съд.

         Решено бе да бъде преразгледано решението на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23/08.11.2016 г., т. 11 относно прилагането на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

         Според Анализа на командированите съдии към 09.08.2016 г. командировани са общо 99 съдии, като един от тях е в Европейската комисия в гр. Брюксел, един – в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, и един – в Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово. Във Върховния касационен съд са командировани 7 съдии, във Върховния административен съд – 8 съдии, в Апелативен съд – София – 9 съдии, в Апелативен съд – Пловдив – 1  съдия, в Апелативен съд – Варна – 5 съдии, в Апелативен съд – Бургас – 2 съдии. Командированите в Софийския градски съд са общо 22 съдии, като всички са от Софийския районен съд. Освен тях в окръжни съдилища в страната са командировани 20 магистрати.

         В Софийския районен съд са командировани 10 съдии, докато в  други районни съдилища в страната техният брой е 8.

         Анализът показва, че няма командировани магистрати в административните съдилища, а един съдия е командирован във Военно-апелативния съд.

Прави се извод, че при прекратяване на командироването на тези магистрати, няма възможност на техните места да бъдат назначени други. Това би облекчило органите на съдебна власт, от които са командировани, но би затруднило съдилищата, в които работят към момента.

         Към датата на предходния анализ на Комисията – 30.06.2015 г., общият брой на командированите съдии е бил 96.

         Анализът очертава тенденция за задържане на приблизителната бройка на командированите съдии, но намаляване на продължителността на срока на командироване. По-дългият срок на командироване на съдии се дължи на отменените процедури по ЗСВ, отнасящи се за провеждането на конкурси. Установява се продължителен срок на командироване на съдии в органите на съдебната власт, участвали в обявени конкурси и некласирани. Отбелязва се значителен брой на съдии, които са командировани за продължителен период от време и не са се явили на конкурси в органи на съдебната власт, в които са командировани.

         Констатира се командироване на младши съдии в качеството им на такива от един в друг орган на съдебната власт, включително в различни апелативни райони, което сочи на непълнота на планиране на необходимостта от младши съдии в съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд