Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия избра нов член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 17 от 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие отвода на Милка Итова, избрана с решение на Колегията по Протокол № 27 от 06.12.2016 г.  на случаен принцип за председател и докладчик по дисциплинарно дело № 17 по описа на ВСС за 2016 г. срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд, за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, в качеството й на съдия в СРС.

         Г-жа Итова се позовава на основанията на чл. 22, ал. 1, т. 6 от Гражданския процесуален кодекс, като посочва, че тя е била докладчик по дисциплинарно дело № 3 по описа на ВСС за 2012 г., по което дисциплинарният състав е предложил да се наложи на съдия Тодорова дисциплинарно наказание за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 2 от Закона за съдебната власт.

         Днес Съдийската колегия на ВСС избра за докладчик и председател на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 17/2016 г. Мария Кузманова.  За нов член на дисциплинарния състав бе избран Калин Калпакчиев. Другият член на състава е Галина Карагьозова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд