Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие задължително атестиране на младшите съдии преди назначаването им на длъжност „съдия“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие становището на Комисията по атестирането и конкурсите, че преди преназначаването на младшите съдии на длъжност „съдия“ те подлежат на задължително предварително атестиране. Решението е в изпълнение на чл. 203, ал. 1, т. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 196, т. 1 от Закона за съдебната власт. Според тази разпоредба, предварителното атестиране на младшите съдии преди преназначаването им на длъжност „съдия“ е императивно предвидено като задължение.

Съгласно Закона за съдебната власт атестирането започва по предложение на административния ръководител на съответния съд или на заинтересования съдия. Административните ръководители на органите на съдебната власт имат задължение да сезират своевременно Комисията по атестирането и конкурсите с предложение за предварително атестиране на младшите съдии преди преназначаването им на длъжност „съдия“, на основание чл. 203, ал. 3 вр. чл. 203, ал. 1, т. 1 вр. 196, т. 1 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд