КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Даниела Костова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.45 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
49. Предложение за избор на нов член на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело №17/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет
50. Обсъждане дали преди преназначаването на младшите съдии на длъжност „съдия“ е необходимо задължително извършване на предварително атестиране. Ако предварителното атестиране е задължително, то какъв е реда за инициирането му – служебно от Комисията по атестирането и конкурсите или с предложение на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или на заинтересован съдия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
51. Приемане за сведение на извлечение по т. 1 от Протокол № 95/15.12.2016 г. от заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
Внася: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
52. Обсъждане на писма от председатели на районни съдилища в страната и писмо от съдии, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в Софийски районен съд.
Внася: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
53. Предложение от Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС за изменение на решение на Съдийската колегия по протокол № 28 от 13.12.2016 г., т. 54.5.
Внася: Галина Карагьозова – член на Съдийската колегия

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Уведомително писмо от изпълнителния директор на "Пета многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД във връзка с решение на комисия "Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет" към Съдийската колегия на ВСС по точка 5.1. от протокол № 20/30.11.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото и медицинската документация, свързана с него.
1.2. Насрочва разглеждането на дисциплинарното дело срещу съдия Марков за 17.1.2017 г., и резервна дата 31.1.2017 г.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2.1. Оставя без уважение искането на Светослав Неделчев Тодоров за оттегляне на решенията, взети по т. 45 от протокол №26/29.11.2016 г. и по т. 21 от протокол №25/22.11.2016 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Колегията изцяло поддържа изложените мотиви на Комисията по атестирането и конкурсите по т. С-1 и т. С-50 от протокол №9/21.11.2016 г.
2.2. Оставя без уважение алтернативно направеното искане обявените конкурси, в които съдия Тодоров е участник, да бъдат насрочени след произнасяне на Върховния административен съд по жалбата му срещу обжалваните решения на Съдийската колегия по т. 45 от протокол №26/29.11.2016 г. и по т. 21 от протокол №25/22.11.2016 г. Колегията счита, че не са налице основанията за спиране по чл. 54 от Административно-процесуалния кодекс.
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Боряна Борисова Петкова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Боряна Борисова Петкова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Валентин Божинов Божинов – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Валентин Божинов Божинов – съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев, с ранг „съдия в АС”.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ирина Атанасова Джунева – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ирина Атанасова Джунева – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Ивета Бориславова Парпулова – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Ивета Бориславова Парпулова – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Коста Стоянов Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Коста Стоянов Стоянов – съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Юлия Русева Бажлекова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Юлия Русева Бажлекова – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пейо Иванов Приходков – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елена, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радка Иванова Цариградска – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Павликени, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павлина Тонева Борисова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Десислава Миткова Чалъкова - Минчева – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Минчев Николов - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нела Кръстева Иванова - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Бончева Димитрова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Илиев Димитров – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валя Илиева Цуцакова - Нанкова – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Силвия Димитрова Обрешкова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христо Милков Минев – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостина Стаматова Методиева – съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Доротея Енчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нели Генчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светлана Кънчева Чолакова – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Цветалина Михова Дочева – съдия в Районен съд гр. Разград, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ОСТАВЯ без уважение предложението за повишаване на Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд, гр. Разград, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Павел Ванев Неделчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Гергана Николаева Божилова – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерия Иванова Аврамова - Христова – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Светла Тотева Дойчева – съдия в Районен съд гр. Севлиево, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Явор Пламенов Томов - съдия в Районен съд гр. Попово, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Александров Николов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Андрей Николов Радев – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Митева Маркова – съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Йовка Желязкова Бъчварова – съдия в Районен съд гр. Котел, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нейко Георгиев Нейков – съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
*****
39. ОТНОСНО: Проект на решение относно изменяне на решение по т. 15 от Протокол № 28/13.12.2016 г. на Съдийската колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решението на Съдийската колегия по т. 15 от Протокол № 28 от заседанието, проведено на 13.12.2016 г., като текстът "считано от датата на вземане на решението" се заменя с текста "считано от изтичането на мандата – 08.12.2016 г.".
СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА
40. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Правилата за оценка на натовареността на съдиите (приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на 08.11.2016 г.), както и в Номенклатурата на статистическите кодове на делата, разглеждани в районните, окръжните, апелативните, военните, специализираните и административните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ПРИЕМА измененията и допълненията в Правилата за оценка на натовареността на съдиите, така както са посочени в приложението, с направените забележки:
В чл. 17, ал. 1 да отпадне думата „специализираната" и да добие следната редакция: „…определено от него лице от администрацията на съда…"
Алинея 2 да добие следната редакция: „Справката за индивидуалната натовареност на съдията да се прилага към кадровото му досие. Обобщена справка за индивидуалната натовареност на съдиите в съответния съд се прилага като неразделна част от годишния доклад, изготвен от административния ръководител".
§ 8 от Преходните и заключителни разпоредби да се допълни и да добие следната редакция: „Първата годишна справка за натовареност по чл. 17, ал. 1 от Правилата се изготвя в срок до 31.05.2017 г. Годишната справка за натовареността на съдиите става част от годишния доклад на съдилищата от 2017 г.".
40.2. ПРИЕМА актуализираните приложения към Правилата за оценка на натовареността на съдиите, с номера 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 5 и 6, съгласно посочените промени в приложените таблици, както и новите приложения с номера 2а, 2б, 3.3., 3а и 3б, във вида в който са представени в приложените материали.
40.3. ПРИЕМА актуализираната Номенклатура на статистическите кодове по отношение на наказателните, гражданските, търговските и фирмени дела, разглеждани в районните, окръжните, апелативните, военните и специализираните съдилища, съгласно посочените промени в приложените таблици.
40.4. ДОПЪЛВА номенклатурата на статистическите кодове по административните дела с код 5394 „ЗАНН: КЕВР“, разпределен в група 45 от Приложение № 1 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите.
40.5. Актуализираните материали по т. 1, 2, 3 и 4, заедно с посочените промени, да бъдат изпратени на съдилищата и на разработчиците на СИНС и на ЦСРД, за сведение и актуализиране в съответните програмни продукти.
40.6. Актуализираната номенклатура по т. 3 и по т. 4, заедно с описанието на промените, да бъде изпратена на разработчиците на деловодните системи, ползвани в съдилища, за сведение и актуализиране на системите. Указва на разработчиците на деловодните системи, че статистическите кодове, които се явяват като групови са събирателни за целите на съдебната статистика и отчетите на съдилищата, поради което не следва да бъдат образувани дела по тях с оглед невъзможността след това да бъдат разпределяни през ЦРС и съответно регистрирани в СИНС.
40.7. Актуализираните материали по точки 1, 2, 3 и 4 да бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздела на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", заедно с описанието на направените промени.
40.8. ВЪЗЛАГА на комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" при възникнали проблеми от специфичен технически характер във връзка с пропуски в номенклатурата на статистическите кодове и съответното отразяване в приложенията към правилата, съответните промени в номенклатурата и в приложенията към правилата да бъдат приемани на ниво комисия и съобщавани на разработчиците на системите, за които се отнасят, включително със съответни указания към тях при необходимост.
41. ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение относно приложението на чл. 194, ал.1 от ЗСВ.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. Процедурите по реда на чл. 194, ал 1 ЗСВ да се провеждат еднократно за текущата година, след приемане на годишния Анализ за натовареността на съдилищата и прецизиране на възможностите за преместване в равен по степен орган на съдебната власт и по възможност в същия апелативен район. Процедурите по чл. 194, ал.1 ЗСВ следва да се провеждат по единни критерии за цялата страна.
41.2. Конкурсите за свободните длъжности за съответните нива да се обявяват след провеждането на процедурите по чл. 194, ал. 1 ЗСВ, при условие, че Съдийската колегия е взела решение за провеждане на такава процедура.
41.3. По изключение, при обоснована необходимост, процедурата по чл. 194, ал.1 ЗСВ може да се провежда при спазване на общите правила.
42. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Актуализирани статистически форми за отчет дейността на районните, окръжните и военните съдилища /Приложение 2 – граждански дела – І-ва инстанция и наказателни дела-І-ва инстанция/, военни съдилища и Специализиран наказателен съд /Приложение 2 – наказателни дела/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ПРИЕМА актуализираните статистически отчетни форми за дейността на съдилищата, допълнени с Приложение 2 за І инстанция по наказателните, гражданските и търговски дела.
42.2. УКАЗВА на председателите на административните, апелативните, специализираните, военните, окръжните и районните съдилища да предприемат необходимото с оглед представяне на статистическите отчети за дейността на съответния съд за 2016 г. в срок до 28 февруари 2017 г.
42.3. Пълният пакет на статистическите отчетни форми да бъде публикуван в подраздел "Статистически форми за отчет" в раздел "Съдебна статистика, регистри" на интернет страницата на ВСС.
43. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Допълнение на Анализа на натовареността на пограничните райони , приет от СК на ВСС с решение по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. ПРИЕМА Допълнение на Анализа на натовареността на пограничните райони , приет от СК на ВСС с решение по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25.
43.2. ЗАПАЗВА взетите мерки с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25.5. по отношение на РС-Царево.
43.3. Насочва и изпраща предложението за увеличаване щатната численост на съдебните служители на Административен съд-Хасково с 1 /една/ щатна длъжност „съдебен секретар" за разглеждане в комисия „Съдебна администрация".
43.4 На основание чл. 22, т. 6 от Правилата за работа на Съдийската колегия изпраща предложението за съкращаване щатната численост на Районен съд-Средец с 1 /една/ щатна длъжност за „съдия" на Комисията по атестиране и конкурси, по компетентност.
43.5. УКАЗВА на председателите на АС-Бургас и АС-София да следят ежеседмично натовареността на районните съдилища в граничните райони, и да предприемат незабавно мерки в кръга на тяхната компетентност, както и да сезират съдийската колегия за предприемане на други съпътстващи мерки, свързани с рязко повишаване на натовареността на районните съдилища
44. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Анализ на командированите съдии към 09.08.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ПРИЕМА Анализ на командированите съдии към 09.08.2016 г. със забележка по раздел II, че причините за продължително командироване не са в това, че не са обявявани места в конкурси за повишаване и преместване за съответните периоди.
44.2. ПРЕПОРЪЧВА на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при извършване на планирането по чл. 177 от ЗСВ, да се вземат предвид нуждите на районните съдилища в съответния съдебен район на окръжния съд; при обявяването на конкурсите за районни съдии да се вземат предвид изтичащите мандати на младшите съдии в съответния район на окръжния съд.
44.3. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА Решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23/08.11.2016 г., т. 11 относно прилагането на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
*****
45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд относно създаване на Правилник за администрацията на административните съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна администрация" към Съдийската колегия с участието на съдии от административни съдилища и от Върховния административен съд, предложени от председателя на ВАС, да извърши анализ на необходимостта от изменение на Правилника на администрацията в съдилищата или за изготвяне на самостоятелен Правилник за работата на административните съдилища, с оглед спецификата на работата им, обусловена от новата Единна деловодна информационна система.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

46. ОТНОСНО: Доклад относно движението на преписка № 11-06-1446/2016 г. на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклад относно движението на преписка № 11-06-1446/2016 г. на ВСС, образувана по повод на заявление от Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийски градски съд.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
47. ОТНОСНО: Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив за участие в среща на екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт (ELI) в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, за периода 27-28.11.2016 г. в гр. Виена, Австрия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, за участие в среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт, на 28 ноември 2016 г. в гр. Виена, Австрия.
47.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право, на 28 ноември 2016 г. в гр. Виена, Австрия –в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.
48. ОТНОСНО: Доклад от Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд, гр. Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки за Европейската съдебна мрежа от участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд, гр. Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки за Европейската съдебна мрежа от участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.
48.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 1 на Интернет страницата на ВСС, в раздел: Международна дейност/Международно сътрудничество/ Международни организации/ Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България „и Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

49. ОТНОСНО: Предложение за избор на нов член на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело №17/2016 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

49.1. Приема отвода на Милка Итова като председател и докладчик по дисциплинарно дело № 17/2016 г.
49.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий на мястото на Милка Итова, Калин Калпакчиев.
49.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Мария Кузманова за председател и докладчик.
/Решението е взето без участието на Милка Итова, поради направен отвод/
50. ОТНОСНО: Обсъждане дали преди преназначаването на младшите съдии на длъжност „съдия” е необходимо задължително извършване на предварително атестиране. Ако предварително атестиране е задължително, то какъв е реда за инициирането му – служебно от Комисията по атестирането и конкурсите или с предложение на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт или на заинтересования съдия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. Преди преназначаването им на длъжност „съдия” младшите съдии подлежат на задължително предварително атестиране.
50.2. Предварителното атестиране започва по предложение на административния ръководител на съответния съд или на заинтересования съдия.
50.3. Уведомява административните ръководители на органите на съдебната власт за задължението им да сезират своевременно Комисията по атестирането и конкурсите с предложение за предварително атестиране на младшите съдии преди преназначаването им на длъжност „съдия”, на основание чл. 203, ал. 3, вр. чл. 203, ал. 1, т. 1, вр. чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
51. ОТНОСНО: Приемане за сведение на извлечение по т. 1 от Протокол № 95/15.12.2016 г. от заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ извлечение по т. 1 от Протокол № 95/15.12.2016 г. от заседание на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
52. ОТНОСНО: Обсъждане на писма от председатели на районни съдилища в страната и писмо от съдии, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от председатели на районни съдилища в страната и писмото от съдии, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в Софийски районен съд.
52.2. ИЗПРАЩА двете писма на КСКНСС и КСА, за запознаване и анализ.
53. ОТНОСНО: Предложение от Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС за изменение на решение на Съдийската колегия по протокол № 28 от 13.12.2016 г., т. 54.5.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя решение на Съдийската колегия по Протокол № 28/13.12.2016 г.,т. 54.5, както следва: "Провеждане на среща по организационни въпроси с главния инспектор и инспекторите от ИВСС относно проверките, осъществявани в СРС, във времето между 10 – 20 януари 2017 г., като мястото на срещата и часа да бъдат определени от Съдийската колегия."

Закриване на заседанието – 15,50 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.12.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд