Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно за втори мандат Георги Василев Ушев за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра за втори мандат, единодушно, с 13 гласа „за“ Георги Василев Ушев за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд.

Прокурор Ушев има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и съдия. В периода 2000 – 2004 г. е бил последователно младши прокурор и прокурор в Софийската районна прокуратура. От 2004 г. е съдия в Софийския районен съд, като през 2006 г. е избран за заместник-председател и му е възложено ръководството на наказателното отделение на съда. През 2009 г. е командирован като съдия в Софийския градски съд, а от 24.10.2011 г. до момента е председател на Специализирания наказателен съд.

Пред членовете на Съдийската колегия кандидатът заяви, че по време на мандата си в значителна степен е успял да изпълни заложените цели в концепцията си за стратегическо управление от 2011 г. Отчетено бе, че правораздаването в Специализирания съд се отличава с предвидимост при постановяване на крайните съдебни актове и непротиворечива съдебна практика; прозрачност при воденето на съдебните процеси и контактите с медиите и обществото; бързина и осигурена възможност за непрекъснато повишаване компетентността на съдиите, както и изграждане на сплотен и отговорен колектив от магистрати и съдебни служители.

В концепцията си Георги Ушев набелязва цели за развитие и мерки за достигането им, сред които: справяне с недостига на съдебни зали, работни помещения за деловодства, съхранение на веществени доказателства, архив и решаване на кадровия недостиг, предвид непрекъснато увеличаващия се брой на постъпващите дела; прилагане на международни стандарти по зачитане последиците на влезли в сила присъди в държави – членки на ЕС; решаване на въпроса за изискване на информация за съдимост от Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието по всяко дело и за всяко подсъдимо лице, провеждане на работна среща по темата със Специализираната прокуратура и доразвиване на добрата практика за водене на електронно досие за справочни нужди по делата, включваща изчерпателно материалите по делото още от образуването му.

Общото събрание на съдиите при Специализирания наказателен съд, проведено на 12.12.2016 г. е изразило положително становище за подкрепа на кандидатурата на съдия Ушев за длъжността административен ръководител на съда. Кандидатът е подкрепен и от Фондация „РискМонитор” във връзка с ангажиментите му като лектор, както и с осигуряването на възможност на магистратите от Специализирания съд да участват в обучения за повишаване на професионалната им квалификация. Въпроси към кандидата съгласно Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ са постъпили от Фондация „Български институт за правни инициативи”, на които Георги Ушев е отговорил писмено.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Камен Иванов, Калин Калпакчиев и Соня Найденова относно общественото доверие и очакванията към работата на Специализирания наказателен съд при неговото изграждане, преодоляване на проблема с големия брой върнати дела и отменени съдебни актове от въззивната инстнция; анализ на съотношението между наказателни дела от общ характер и частни наказателни дела при отчитане степента на натовареност; лавинообразно нарастващите искания по Закона за специалните разузнавателни средства, които са се увеличили с около 1000 годишно; разширяване на подсъдността, ефекта от проведените семинари съвместно с прокуратурата, както и на какво се дължи фактът, че през 2015 г. около 40% от внесените обвинителни актове са върнати, като най-висок е процентът на тези на Специализираната прокуратура. Поставени бяха въпроси във връзка с индивидуализиране на наказанията и постигнатия ефект от наказателната политика през призмата на обществените очаквания, като бяха отчетени високият брой на условно осъдените на лишаване от свобода, както и лишаване от свобода за срок от 3 години.

Председателят на ВКС Лозан Панов попита как е организирана работата по ЗСРС и може ли тя да бъде оптимизирана; личната позиция на кандидата по отношение промени в определената нормативна компетентност на Специализирания наказателен съд по чл. 411а от НПК, както и коментар по препоръката в доклада на мисията за техническа помощ на прокуратурата за промяна в подсъдността на делата за корупция по най-високите етажи на властта на Специализирания наказателен съд. Зададен бе и въпрос с какво конкретно ВКС и ВСС могат да помогнат за преодоляване на очертаните проблеми в работата на съда и подобряване на материалната му база, ако кандидатът получи доверие за нов мандат.

Кандидатурата на Георги Ушев бе подкрепена от членовете на ВСС Даниела Костова, Камен Иванов и Калин Калпакчиев. В изказванията си те се позоваха на професионалните качества, компетентността и административния капацитет на кандидата. Посочено бе, че съдия Ушев има смелостта да дефинира професионално проблемите и да предприема адекватни мерки за решаването им. Отчетено бе, че като административен ръководител на новосъздадена структура Ушев е успял да създаде изключително добра работна обстановка, много добра организация на движението на делата и е установил добра институционална комуникация, осигурил е прозрачност в работата на съда и бързо съдопроизводство.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд