Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за следващото си заседание произнасянето във връзка с молби от съдии за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

10 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС отложи за следващото си заседание на 17.01.2017  г. разглеждането на молби от съдии за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Магистратите са участвали в обявените с решение на ВСС по Протокол № 41/16.07.2015 г. конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд – София – наказателна, гражданска  и търговска колегии, и по повод.

Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ регламентира, че в 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър "5,00".

Съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 23/08.11.2016 г., т. 11, във връзка с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по Протокол № 5/24.10.2016 г., т. Р-23, разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не следва да се прилага по отношение на конкурси, приключили по досегашния ред.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд