Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища

10 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС допълни Единната методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, като създаде нова т. 6 със следния текст:

„За неуредените в Методиката случаи, административните ръководители изработват вътрешни правила, в които се уреждат и други случаи за преразпределяне на делата, които задължително следва да бъдат мотивирани. Правилата могат да се съгласуват от общите събрания на съдиите и същите следва да бъдат предварително оповестени на интернет страницата на съответния съд.”

В мотивите към предложението за допълнение на Методиката е посочено, че в съдилищата с множество състави по различни причини се налага смяна на съдията докладчик или на целия състав, поради което с оглед на тяхната специфика би следвало да се създадат вътрешни правила, които предварително да се обявят на целия съдийски състав и на обществеността

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд