Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им

12 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им, които уреждат изработването, приемането и реда за обнародване на подзаконови нормативни актове от ВСС и извършване на оценка на въздействието им.

Целта на правилата е подзаконовите нормативни актове да бъдат изработени и приети при спазване на разпоредбите на Закона за нормативните актове и Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност и отчитайки спецификата на ВСС като кадрови орган, натоварен с правомощието да приема подзаконова нормативна уредба по прилагане на ЗСВ.

Правилата са структурирани в 6 глави, както следва: общи разпоредби; предварителна оценка на въздействието; изработка на проекти на нормативни актове; приемане, удостоверяване и обнародване на нормативните актове; последваща оценка на въздействието.

Предварителната оценка на въздействието се извършва при възникване на задължение към ВСС да изработи нормативен акт или при констатиране на конкретен проблем, който налага уреждането на определени обществени отношения с правила. Част от предварителната оценка на въздействието е провеждането на предварителни обществени консултации чрез публикуване на обява на интернет сайта на ВСС.

Планирането на обществените консултации, утвърждаването на индикативен график, определянето на заинтересованите страни и избора на формите на обществени консултации се определят в началото на извършването на оценката на въздействието.

Изработването на проект на нормативен акт се възлага с решение на Пленума на ВСС или на колегиите му на постоянна комисия или нарочно създадена за целта работна група. В състава на работната група влизат членове на ВСС, представители на органите на съдебната власт, експерти от АВСС, като при необходимост могат да се включват и външни експерти.

Последващата оценка на въздействието се извършва в срок 5 години след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт или в по-кратък срок, определен от Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд