Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Анализ на дейността на ВСС по ЗПУКИ

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Анализ на дейността на Висшия съдебен съвет по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода от 03.10.2012 г. до 31.12.2016 г.

С измененията на Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт от 01.01.2017 г. Инспекторатът към ВСС получава правомощия да извършва проверките за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, които нарушават независимостта на магистратите. Предвид тази промяна се прекратява дейността на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС /КПУКИВИВСС/. Затова Пленумът на ВСС упълномощи досегашният председател на Комисията г-жа Незабравка Стоева – член на ВСС да разглежда и подписва кореспонденцията с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по неприключени преписки на КПУКИВИВСС и по постъпили нови искания по реда на чл. 25, ал. 2, т. 4 от ЗПУКИ.

Пленумът на ВСС изрази благодарност на г-жа Стоева за дейността й като председател на КПУКИВИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд