Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС провежда избор на член на Висшия съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе Общо събрание за избор на член на Висшия съдебен съвет. Право да участват в него имат 1507 прокурори от прокуратурите в Република България. Те ще гласуват за единственият кандидатирал се - прокурор Розалин Петков Трендафилов, заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково. Общото събрание на прокурорите ще се проведе в две последователни съботи на 14 януари и на 21 януари 2017 г.

         Утре - 14 януари 2017 г., Общото събрание на прокурорите е насрочено за 10 ч. в зала „Универсиада“. То ще бъде излъчвано директно на интернет страницата на ВСС на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/4845

         Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт прокурори. При липса на кворум Събранието се отлага един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите. То ще протече при следния дневен ред, обявен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет /http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/12/dnr-14.01.pdf/:

         1. Откриване на събранието и обявяване броя на присъстващите прокурори;

         2. Избор на председател на събранието;

         3. Избор на мандатна комисия;

         4. Избор на избирателна комисия;

         5. Избор на избирателни секции (секционни комисии) и определяне на техния брой;

         6. Приемане на решение на общото събрание на прокурорите за времето за изслушване на всеки от кандидатите;

         7. Изслушване на кандидатите по азбучен ред и въпроси към тях.

         Съгласно правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите общото събрание на прокурорите ще бъде открито от главния прокурор. Решенията в него се вземат с явно гласуване с вдигане на ръка като за избран/и се смятат кандидатът/кандидатите, получили най-много гласове. Общото събрание ще определи броя на секционните комисии, съобразно броя на заявленията на съдиите, прокурорите и следователите по избирателния списък за участие в общото събрание или електронно дистанционно гласуване при спазване на правилото на чл. 29з, ал. 2 от ЗСВ – за всеки 500 съдии, прокурори или следователи се съставя по една избирателна секция, като остатъците по-малко от 500 души се разпределят поравно между избирателните секции. Всички гласуващи електронно дистанционно през интернет образуват самостоятелна избирателна секция. За първи път изборът на член на ВСС се провежда освен с хартиени бюлетини и чрез електронно дистанционно гласуване. Към 15 часа на 13.01.2017 г. участие чрез него са заявили 1334 прокурори в страната.

         На 14.01.2017 г. Общото събрание на прокурорите ще вземе решение за времето за изслушване на кандидата за член на ВСС. Въпроси към прокурор Трендафилов могат да отправят членовете на Общото събрание и на избирателната комисия. Тя е длъжна да му постави и въпроси, предварително постъпили с предоставени от юридически лица с нестопанска цел становища.

         С решение на Прокурорската колегия от 11.01.2017 г. за участие в Общото събрание са допуснати като наблюдатели подалите заявления две юридически лица с нестопанска цел – Сдружение „Съюз на съдиите в България“ и Фондация „Български институт за правни инициативи“.

         Провеждането на самия избор на член на ВСС от прокурорите е насрочен за 21.01.2017 г. от 8 до 18 ч. в зала „Универсиада“. Дневният ред за него е публикуван на интернет страницата на Съвета на адрес: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/12/dnr-21.01.pdf

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд