Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра съдия София Радославова за административен ръководител на Окръжен съд - Шумен

 

Съдийската колегия на ВСС с 9 гласа „за” избра съдия София Андонова Радославова за административен ръководител на Окръжен съд - Шумен. Другият кандидат - съдия Светлин Емилов Стефанов, получи 5 гласа подкрепа.

София Радославова има над 21 години общ юридически стаж, от който над 19 години в органите на съдебната власт като следовател и съдия. В периода 1997  – 2003 г. е била следовател в Окръжна следствена служба – Шумен, като от 2003 г. до 2004 г. е била заместник-директор, а от 2004 г. до 01.03. 2006 г.  – директор,  след което и до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Шумен.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва пет цели за развитие на съда – повишаване на прозрачността в работата на съда, укрепване на доверието в съдебната институция и доближаване на правосъдието до гражданите; създаване на гаранции за по-ефективно и качествено правосъдие чрез усъвършенстване управлението на съда; целесъобразно финансово управление; материално, технологично и информационно обезпечаване на работата на съда; повишаване и оптимизиране на кадровия потенциал като гаранция на качеството на правораздавателната дейност на съда и административното обслужване на гражданите.

Сред конкретните мерки са определяне на съдия, който да изпълнява функциите на говорител на съда, проучване на общественото мнение за работата на съда; монтиране на информационни електронни табла, вкл. пред съдебните зали; провеждане на периодични работни срещи с районните съдилища и партньорските институции; организиране на съвместни обучения на съдии, прокурори, разследващи органи и адвокати от съдебния район за провеждане на разпити, изслушване на малолетни и непълнолетни в т. нар. сини стаи; предоставяне на достъп до пълната информация по съдебни дела чрез интернет за страните по делото; усъвършенстване на възможността за електронно призоваване и изпращане на съобщения до страните; упражняване на ефективен административен контрол над срочността на разглеждане на делата и на сроковете за изготвяне на съдебните актове.

На основание чл. 194а, ал. 7, изр. първо от ЗСВ на 04.01.2017 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Шумен, на което са изслушани двамата кандидати за административен ръководител и са им задавани въпроси. Общото събрание не е приело становище за подкрепа към нито един от кандидатите.

Въпроси към София Радославова зададоха членовете на Съдийската колегия на ВСС Галя Георгиева, Каролина Неделчева, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те поискаха позицията й относно качеството на съдебната дейност в съда и наличието на отменени съдебни актове; подхода й при определяне на управленския екип, с който евентуално ще работи, какви функции би възложила на заместник-председателите на съда във връзка с набелязаните от нея мерки за по-добро взаимодействие с други институции и конкретно с органите на МВР; как би осъществявала правомощията си за налагане на дисциплинарни наказания; как би реагирала при атаки срещу магистрати от съда; какво ще е взаимодействието й като председател на окръжния съд с районните съдилища; какво е мнението й за кадровата обезпеченост и квалификацията на администрацията в съда.  

Подкрепа за кандидатурата на съдия Радославова заявиха членовете на Съдийската колегия Даниела Костова, Соня Найденова, Галина Карагьозова и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те акцентираха върху задълбочения анализ в нейната концепция за работата на съдилищата в съдебния окръг и рационалните идеи за управление на всички процеси в съда и за неговото развитие. Отбелязаха професионалния й опит като магистрат и като административен ръководител на друг орган на съдебната власт, както и високото качество на правораздавателната й дейност и на атестационните й оценки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд