Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС във връзка с управление на собствеността на органите на съдебната власт

19 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройство и до министъра на правосъдието за отпаднала необходимост от ползване на недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Етрополе и използван за нуждите на Районна прокуратура – Етрополе. В писма от м. декември 2016 г. административните ръководители на Районна прокуратура – Етрополе и Районен съд – Етрополе са изразили становища, че имотът не е необходим за нуждите на органите на съдебната власт.

На основание чл.130а от Конституцията на Република България и чл. 387 от ЗСВ имотите предоставени за органите на съдебната власт, се управляват от ВСС.

Пленумът на ВСС определи съдебни служители от дирекция „Управление на собствеността“ в  администрацията на ВСС за участие в Държавна приемателна комисия за обект: „Преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23“.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише договор за безвъзмездно предоставяне правото на ползване на недвижим имот-частна държавна собственост с областния управител на област Плевен. Административната сграда е на два етажа и се предоставя за нуждите на Военно Следствен участник – Плевен към Военно-окръжна прокуратура – гр. София.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд