Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на Съдийската колегия на ВСС обсъдиха с ИВСС и ръководството на СРС проблеми при проверките на Инспектората в най-големия районен съд в страната

20 януари 2017 година

По решение на Съдийската колегия на ВСС в заседателната зала на Съвета се проведе среща с Инспектората към ВСС, инспектори от ИВСС и ръководството в оставка на Софийския районен съд във връзка с проверките, осъществявани от Инспектората.

В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет г-н Димитър Узунов и членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Мария Кузманова, г-жа Даниела Костова, г-жа Галя Георгиева, г-жа Светла Петкова, г-жа Юлия Ковачева, г-жа Галина Карагьозова, г-жа Соня Найденова, г-н Камен Иванов и г-н Калин Калпакчиев. От страна на ИВСС се включиха г-жа Теодора Точкова – главен инспектор и осем инспектори, а от страна на Софийския районен съд г-н Методи Лалов – административен ръководител – председател в оставка, и трима заместник – председатели.

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова обърна внимание, че до голяма степен работата на този съд определя отношението на обществото към съдебната система и набеляза основни проблеми, констатирани при проверки на Инспектората в дейността на СРС. Според нея те са свързани с действия и бездействия на ръководството на съда, довели до нееднаква натовареност на отделни съдебни състави, липса на обучени съдебни служители и проблеми във функционирането на информационно – деловодната система, която да позволи генерирането на справки и да се пести човешки труд. Установено било преразпределение на висящи дела, без да се прилага еднакъв подход. Като втора основна насока на констатираните от ИВСС проблеми тя посочи такива в правораздавателния процес като забавено с години произнасяне по дела, включително по бързи производства и неизготвяне на мотиви към съдебни актове. Г-жа Точкова поиска информация за приложението на нормата за натовареност на съдиите и обърна внимание, че едва на последното общо събрание на съда през месец декември 2016 г. са приети Правила за случайно разпределение на делата. Тя набеляза мерки за преодоляване на тези пропуски като бързо провеждане на процедура за избор на нов председател на Софийския районен съд, изготвяне на функционален анализ за работата на администрацията на съда, провеждане на конкурси за съдебни служители, които да бъдат включени в програма за обучения, провеждане на среща в същия формат с новото ръководство на СРС.

Г-н Методи Лалов – председател в оставка на Софийския районен съд, заяви, че в съда от години са налице проблеми и не е съгласен те да бъдат прехвърлени върху административното му ръководство. Причините според него са малката по състав и недобре подготвена администрация, липсата на работеща деловодна система и затруднения с прехвърлянето на данните по дела от използваната преди в съда система „Сименс“ във въведената Автоматизирана система за управление на дела (АСУД), недостатъчния брой обучени съдебни служители, които на място да подготвят новопостъпилите. Той обясни текучеството в администрацията със свръхнатовареността в работата и недостатъчното ниво на трудовите възнаграждения. Според г-н Лалов Висшият съдебен съвет трябва да направи функционален анализ на дейността на съда, вместо да го възлага на външен изпълнител, както и да анализира необходимостта от увеличаване на щата на съдебната администрация и на съдийските длъжности, за да се преодолее свръхнатовареността. Председателят на СРС апелира инспекторите от ИВСС да отчитат спецификата на съда, тъй като добрите практики на малки съдилища били неприложими спрямо него.

Членовете на Висшия съдебен съвет коментираха, че отговорност на Съвета и на ИВСС е да решат проблема със свръхнатовареността на съда, включително и по отношение на сложността, с която се отличават разглежданите от него дела; посочени бяха безспорните усилия на ВСС да помогне на съда, като се обърна внимание, че предвид огромния брой дела, които трябва да решават съдиите там, спрямо тях трябва да се прилагат различни критерии. Предложено бе, да се ползва нормата за натовареност, която бе въведена през април 2016 г., за да се прецени, дали е удачно сравнението на труда на един съдия от друг съд, с три пъти по-натоварените магистрати в СРС, както и инспекторите на ИВСС да задълбочат аналитичната част на проверките си по отношение на обективните и субективните причини за забава на съдиите в СРС при разглеждане на делата.

Представляващият ВСС Димитър Узунов отбеляза в края на срещата, че с нея е поставено добро начало за периодично провеждане на подобни дискусии.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд