Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу съдия в Районен съд – Свиленград

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“ образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград.

Предложение за това е направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от  Миглена Тянкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково, за допуснати от съдия Тодорова дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за съдебната власт – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони; бездействие, което неоправдано забавило производството по 4 граждански дела, както и неизпълнение на други служебни задължения, които рефлектират върху престижа на съдебната власт. В част от проверявания период съдия Тодорова е била административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Съдийската колегия на ВСС избра чрез жребий дисциплинарен състав: Галя Георгиева, Соня Найденова и Камен Иванов.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, за председател на дисциплинарния състав, който е и докладчик, бе определена Соня Найденова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд