Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ за периода 01.04.2016 – 30.09.2016 г. и Отчет на министъра на правосъдието относно постъпилит

24 януари 2017 година

По предложение на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ за периода 01.04.2016 – 30.09.2016 г.

Съдийската колегия прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2016 – 30.09.2016 г. Приети бяха също Отчети на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ за периода 01.04.2016 – 30.06.2016 г. и за периода 01.07.2016 – 30.09.2016 г.

Анализът ще бъде внесен за обсъждане в заседание на Пленума на ВСС.

Според Анализа на ИВСС за периода 01.04.2016 – 30.09.2016 г. в Инспектората са постъпили 256 броя заявления по Глава трета „а“ от ЗСВ. За същия период след извършените от ИВСС проверки са изготвени 213 броя констативни протоколи. Основателните заявления за анализирания период са общо 143 броя. От тях 28 са за забава на производството в досъдебната фаза. За забава на производството в съдебната фаза са 73 заявления, регистрирани в периода 01.04.2016 – 30.06.2016 г. От тях 17 броя заявления са по наказателни дело и 56 броя по граждански, търговски и административни дела. От регистрираните в периода 01.07.2016 – 30.09.2016 г. 42 броя заявления, 7 са по наказателни дела и 35 по граждански, търговски и административни дела.

За сравнение през предходния отчетен шестмесечен период 01.10.2015 – 31.03.2016 г. броят на постъпилите заявление е 239, от които 197 са приети за основателни – 63 броя по наказателни дела и 134 по граждански, търговски и административни дела.

Сумата на изплатените обезщетения по сключени споразумения за шестмесечния период (01.04.2016 – 30.09.2016 г.) възлиза на 317 208 лв., докато за предходния срок (01.10.2015 – 31.03.2016 г.) тя е била 366 405 лв.

В Анализа се уточнява, че за разглеждания период 3 са заявленията относно несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в частта й за приоритетно разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните.

В изводите към Анализа е посочено, че в отчетите на Инспектората се отбелязват повтарящи се констатации на проверяващите. Предвид поредната повторяемост на причините, довели до основателни заявления по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, Прокурорската колегия и Съдийската колегия не предлагат нови мерки. Към изготвянето на настоящия анализ ВСС е предприел мерки с решения по 7 протокола от заседания на Съвета в периода 2013 – 2016 г.

Отчетът на министъра на правосъдието относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета „а“ за периода 01.04.2016 – 30.06.2016 г. показва, че за този срок са постъпили 121 заявления от ИВСС в Министерството на правосъдието, а в предходен период то е получило и разгледало още 35 заявления. В разглеждания период е приключила процедурата по 68 заявления, като са сключени 75 споразумения, тъй като някои заявления са подадени от по няколко души. От сключените споразумения 23 броя са по заявления, свързани с наказателни дела, а 52 броя се отнасят за административни и граждански дела.

Предложените обезщетения са в размер от 600 лв. до 8 700 лв. През отчетния период е изплатена сумата 169 068 лв.

За периода 01.07.2016 – 30.09.2016 г. са постъпили общо 95 заявления от ИВСС в Министерството на правосъдието. За същия срок са сключени 47 споразумения по 46 заявления. Изплатените през периода суми за обезщетения са в размер общо 148 140 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд