Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря производството за установяване на несъвместимост на Мариян Марков – съдия в Софийския градски съд, до приключване на дисциплинарно дело срещу него

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“ спря на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс производството по преписка № 11-06-1446/14.10.2016 г. на ВСС за установяване на несъвместимост по чл. 195, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт на Мариян Стефанов Марков – съдия в Софийския градски съд, до приключване на дисциплинарното производство  по дисциплинарно дело № 27/2015 г. по описа на ВСС.

С решение по Протокол № 2 от заседание на 17.01.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС е ангажирана дисциплинарната отговорност на съдия Мариян Марков и той е освободен от заеманата длъжност на основание чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ. Решението подлежи на съдебен контрол и не е влязло в сила. По тази причина Съдийската колегия на ВСС прие, че трябва да спре преписката по образуваното производство за установяване на несъвместимост до приключване на производството по дисциплинарното дело.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд