Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Правила за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник – председатели на органите на съдебната власт

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие Правила за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник – председатели на органите на съдебната власт. Те предвиждат, че заместник на административния ръководител се назначава от Съдийската колегия на ВСС по мотивирано предложение на председателя на съответния съд след становище на Общото събрание на съдиите от този съд. То се свиква от председателя на съда и се ръководи от избран от събранието съдия. Административният ръководител – председател предлага на Общото събрание кандидати за заместник и излага своите съображения. Административният ръководител изпраща в Съдийската колегия на ВСС мотивирано предложение с приложени становището и протокол – стенограма на Общото събрание на съдиите от този съд. Прилагат се също кадрова справка, изготвена и подписана от административния ръководител, писменото съгласие на предложения магистрат и други документи,  които административният ръководител и кандидатът считат, че имат отношение към кандидатурата му.

След постъпване на предложението Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия изисква информация от Инспектората на ВСС във връзка с извършени проверки в работата на съответния орган на съдебната власт и информация от Дирекция „Дисциплинарна дейност“ във ВСС за налагани наказания на магистрата. Комисията по атестирането и конкурсите изготвя становище относно притежаваните професионални качества на кандидатите за заместник – административни ръководители, а Комисията по професионална етика изготвя становище относно притежаваните от тях нравствени качества.

За заместник на административния ръководител се назначава съдия от същото или по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост, с положителна комплексна оценка „много добра“ или „добра“ от  последното периодично атестиране. По изключение може да се назначи съдия от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, или без придобит статут на несменяемост, когато за съответната длъжност не може да  бъде предложен кандидат с придобит статут на несменяемост.

Заместникът на административния ръководител встъпва в длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на Съдийската колегия на ВСС.

Заместник на административен ръководител може да бъде освободен от длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС по мотивирано предложение на административния ръководител, както и в случаите, когато е освободен от длъжност като съдия, прокурор или следовател на основание чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България.

След освобождаване от длъжност заместник на административния ръководител лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт.

Правилата за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник – председатели на органите на съдебната власт ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове“, рубрика „Вътрешни актове“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд