Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на молби на 20 съдии по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и спря производствата по 33 молби на магистрати по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на молбите на 20 съдии за приключване на започналите процедури за преместване в районните съдилища по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, включително към Софийския районен съд, съобразно решение на Съдийската колегия по Протокол № 28/13.12.2016 г., т. 54.2. Съдийската колегия ще покани при обсъждане на решението на следващо заседание четирима магистрати, подали молби да бъдат изслушани и лично да обосноват искането си. Съдийската колегия на ВСС ще покани при разглеждане на заявените от 20-те магистрати желания за преместване Комисията по атестирането и конкурсите, която е изразила становище, че не са налице предпоставки за откриване на процедурите.

Във връзка със свое решение по Протокол № 2/17.01.2017 г., т. 6 и т. 7, Съдийската колегия на ВСС спря на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс производствата по подадени от 33 съдии молби за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Производствата са спрени до приключване на съдебното производство във Върховен административен съд, касаещо приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ или до приемане от Пленума на ВСС на Наредба по реда на чл. 194г от ЗСВ. Подалите молби магистрати са участвали в обявените през 2015 г. и 2016 г. конкурси за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната власт.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд