Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не определи изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд

24 януари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не определи Албена Марчева Ботева – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Софийския районен съд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд.

 Нейната кандидатура бе предложена от Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд, във връзка с решение на Общото събрание на съдиите от Софийския районен съд, проведено на 10.01.2017 г.

 По решение на Съдийската колегия съдия Ботева бе поканена и изслушана в днешното заседание. Въпроси към нея поставиха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и членовете на ВСС Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Каролина Неделчева, Соня Найденова, Димитър Узунов, Юлия Ковачева и Милка Итова. Те поискаха информация за професионалната кариера на съдия Ботева и стъпките, които ще предприеме, ако бъде избрана за изпълняващ функциите „административен ръководител“; относно нейната мотивация да заеме поста, след като е подала оставка като част от настоящия ръководен екип; какви мерки би предприела за преодоляване проблема с натрупаните дела и работата на информационните системи; във връзка с напусналите съдебни служители и защо не се провеждат конкурси за назначаване на нови; как са били разпределени правомощията на заместник – председателите на СРС; за констатации в одитен доклад на Сметната палата, както и за взаимодействието на съда с Висшия съдебен съвет.

         Подкрепа за кандидатурата на Албена Ботева заявиха членовете на Съдийската колегия Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Соня Найденова и председателят на ВКС Лозан Панов. Те обърнаха внимание на професионалните и лични качества, показани от нея като съдия и заместник на административния ръководител, на отношението й към съдийската дейност и към административните й отговорности; позоваха се на набелязаните от нея мерки за преодоляване на проблемите в съда и на гласуваното й доверие от Общото събрание на Софийския районен съд. Акцентирано бе на компетентното й представяне при изслушването й от Съдийската колегия. Изтъкнато бе, че навременният избор на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на СРС ще способства за решаване на съществуващите там проблеми и е в интерес на гражданите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд