Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС ще се проведе в две последователни съботи - на 13.05.2017 г. и 20.05.2017 г. в зала „Универсиада”

25 януари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед №РД-04-14/19.01.2017 г. на главния прокурор на Република България, с която се свиква Общо събрание на следователите за избор на член на ВСС.

Общото събрание на следователите ще се проведе в две последователни съботи в зала „ Универсиада“:  на 13 май 2017 г. в 10.00 ч и на 20 май 2017 г в 8.00 ч. Дневният ред в първата събота предвижда: откриване на събранието и обявяване броя на присъстващите следователи; избор на председател на събранието, на Мандатна комисия, на Избирателна комисия, на Избирателни секции и определяне на техния брой; приемане на решение на Общото събрание за времето за изслушване на всеки от кандидати и изслушване на кандидатите по азбучен ред и въпроси към тях.

Във втората събота ще се проведе избор за член на ВСС от следователите, в съответствие с процедурата по чл. 32-37 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от магистратите и обявяване на решението на Избирателната комисия за резултатите от избора.

Предложения за член на ВСС от следователите се правят при спазване изискванията на чл. 29в от ЗСВ и Правилата, като се депозират в деловодството на ВСС – след обнародване в Държавен вестник на свикването на Общото събрание и не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му, заедно с писменото съгласие на кандидата и се обявяват заедно с мотивите и имената на предложителите на интернет страницата на ВСС в срок до три дни от постъпването им.

В 14-дневен срок от обявяването на предложенията (30.03.2017 г.) кандидатите представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си, концепция за дейността на ВСС, както и други документи в съответствие с изискванията на закона.

Становищата на кандидатите и въпросите към тях се представят до 28.04.2017 г. и се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три дни след постъпването им.

Общото събрание се свиква при спазване разпоредбите на чл.29а, ал.2 от ЗСВ във връзка с чл. 3, ал.2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение по протокол №30 от 28 юли 2016 г. от Пленума на ВСС, както и с утвърдената през м. декември 2016 г., от Пленума на ВСС Хронограма за провеждане на пряк избор на членове на 8-мия състав на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд