Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г.

27 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г.

Общо постъпилите приходи във ВСС (в т. ч. субсидия от МФ, ОПАК) през посочения период са 404.675 млн. лв., от които 72.45% са от субсидия, 24.54% от съдилищата и 2.73% от НАП.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 140.000 млн. лв. Съгласно Постановление на Министерски съвет 347/08.12.2016 г. размерът на приходите е намален на 114.400 млн. лв. за сметка на допълнителни трансфери по бюджета на съдебната власт, след което съгласно писмо на Министерство на финансите и решения на Пленума на ВСС по протокол №46/15.12.2016 г. и на Комисия Бюджет и финанси по протокол №50/20.12.2016 г. приходите са намалени с още 5.000 млн. лв. за сметка на средства от наличности от предходни години по бюджета на съдебната власт. В съответствие с актуализирания план приходите за 2016 г. са в размер на 109.400 млн. лв.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 110.855 млн. лв и бележат спад от 6.22% в сравнение с м. декември 2015 г. Съобразно актуализирания годишен план за 2016 г.  в размер на 109.400 млн. лв., получените приходи за м. декември 2016 г. са 110.855 млн. лв., като преизпълнението на приходите за 2016 г. е 1.454 млн. лв.

Структурата на собствените приходи е както следва: от съдилищата – 89.98% и от НАП – 10.02%.

Постъпилите приходи от съдебни такси са в размер на 96.463 млн. лв., като се отчита 4.45% намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2015 година.

Субсидията от Републиканския бюджет е 293.170 млн. лв.

Общата сума на разходите е 516.422 млн. лв. Планът на разходите за 2016 г. е в размер на 534.926 млн. лв. Изпълнението на бюджета за 2016 г. е 96.54%, като се отчита 10.04% увеличение на разходите в сравнение с м. декември 2015 г.

Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2016 г. е 49.235 млн. лв., изпълнението за 2016 г. е 97.78%.

Средствата за капиталови разходи са в размер на 5.724 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2016 г. е 15.783 млн. лв., а изпълнението за 2016 г. е 36.27%.

Средствата от наличности от предходни години  са в размер на 10 090 888 лв., разпределените средства са 9 612 592 лв.

Неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт е 9 556 590 лв. като разпределените средства са в размер на 7 278 807 лв. Резерва за непредвидени и неотложни нужди  е 600 000 лв., разпределените средства са 418 390 лв.

Общият размер на разходите на ВАС е 12.861 млн. лв., което представлява 99.2% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на ВКС е 16.276 млн. лв. или 97.5% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на Прокуратурата е 201.228 млн. лв., т.е. 98.3% изпълнение на плана на общите разходи.

За Висшият съдебен съвет общият размер на разходите е 13.550 млн. лв., което представлява 70,6% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на НИП е 3.617 млн. лв., което е 99.7% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите на ИВСС е 4.246 млн. лв., което е 99.9% изпълнение на плана на общите разходи.

Общият размер на разходите за съдилищата е 264.644 млн. лв. или 97.6% изпълнение на плана на общите разходи.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд