Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за извършена финансова инспекция на Районен съд – Габрово

26 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Доклад №ДП2ГБ – 11/30.11.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд – Габрово от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция.

При финансовата инспекция са извършени проверки за законосъобразност, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки през 2015 г. на разходите за строителство, доставки и услуги, сключените договори за тяхното изпълнение. Констатирани са нарушения на Закона за обществените поръчки – не е поддържан профил на купувача, като обособена част от електронната страница или друг интернет адрес с осигурена публичност, както и не е публикуван под формата на електронен документ Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

За установените нарушения не са съставени актове за установяване на административни нарушения на отговорното длъжностно лице поради влизане в сила на нов ЗОП (ДВ, бр. 13/2016 г. в сила от 15.04.2016 г.) по силата на който установените деяния не са административни нарушения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд