Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие препоръки за подобряване на работата с информационните системи в Софийския районен съд

26 януари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад, изготвен от работна група, създадена с решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по Протокол №43/19.12.2016 г., т. 1 относно предприемане на мерки за подобряване на работата на Софийския районен съд.

Пленумът на ВСС възложи на председателя на СРС да създаде организация за изпълнение на дадените от работната група 15 препоръки. Те предвиждат въвеждане на минимални необходими данни по висящите дела, образувани преди въвеждането на Автоматизираната система за управление на делата /АСУД/ в СРС и по които постъпват документи или предстои извършване на съдопроизводствени действия; данните по новообразуваните дела да се въвеждат своевременно, така че да се получи съответствие между книжното дело неговия електронен вариант, като съдебните актове се прехвърлят автоматично в модула за публикуване; да се преустанови използването на таблици на Excel като основен източник на информация за движението и статуса на делата; да се генерират деловодните книги и регистри от АСУД; шестмесечните и годишни статистически отчети по статистическите форми, утвърдени от ВСС да се генерират чрез АСУД и т. н. С цел планиране на обучение на служителите на СРС за работа с АСУД, каквото препоръчва работата група, Пленумът на ВСС потвърждава свое решение по Протокол №1/12.01.2017 г., т. 18.2, с което предлага на ръководството на съда да командирова ръководители на информационни звена в други съдилища в СРС.

Пленумът на ВСС възложи на Румен Георгиев, Елка Атанасова и Мария Кузманова – членове на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, и на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в Администрацията на ВСС да координират изпълнението на препоръките от доклада на Работната група относно обучение, изготвяне на ръководство за работа с АСУД и изготвяне на вътрешни правила за работа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд