Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Приложения и образци към правилата

ХРОНОГРАМА на изборите на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите 2017 г.

УКАЗАНИЯ за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

 

Решение по дело № 34/2017 г. на петчленен състав на ВКС и ВАС (образувано по жалба на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите)

 

Общо събрание и кандидати на СЪДИИТЕ за  избор на членове на Висшия съдебен съвет

Общо събрание и кандидати на ПРОКУРОРИТЕ за  избор на членове на Висшия съдебен съвет

Общо събрание и кандидати на СЛЕДОВАТЕЛИТЕ за  избор на член на Висшия съдебен съвет

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно системата за електронно дистанционно гласуване за избор на членове на ВСС

Решения на ВСС във връзка с електронното дистанционно гласуване

СЪОБЩЕНИЕ

ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

         В изпълнение решение на Комисията по правни и институционални въпроси по протокол № 10 от 13 март 2017 г., т. 4, Ви уведомяваме, че следва да попълвате декларацията по образеца, валидна в процедурата за избор на административни ръководители, тъй като към този момент специализираната постоянна комисия по чл. 19, ал. 2 от  ЗСВ - единият от органите, участващ в процедурата по приемане на образеца на декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 29в, ал. 4, не е конституиран.

 

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
(решения, становища, тестово гласуване)
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд