Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Стефан Милев за и. ф. председател на Софийския районен съд

31 януари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС с 8 гласа „за“ определи Стефан Милев – съдия в СГС, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд. Колегията му възложи да довърши наказателните дела, разпределени му в СГС, на които е даден ход на съдебното следствие.

Съдия Албена Ботева бе подкрепена с 6 гласа  „за“, а  съдия Борис Динев не получи нито един глас „за“.

Повече от три часа продължи изслушването на тримата предложени кандидати за и. ф. председател на Софийския районен съд. Те представиха професионалната си биография, личната си мотивация за заемане на длъжността, както и визията си, подходите и приложими мерки за овладяване на кризата и решаване на проблемите в Софийския районен съд. Последователно бяха изслушани подкрепените от Общото събрание на съдиите в СРС кандидати Албена Ботева и Борис Динев и предложения от членове на Съдийската колегия съдия от СГС – Стефан Милев.

Съдия Ботева се отказа от възможността да се изкаже поради факта, че вече е изслушана в аналогична процедура в предходно заседание на Колегията и се възползва от предоставената й възможност да отговори на зададените й въпроси. Другите двама кандидати представиха професионалната си кариера на магистрати, визията си за преодоляване на констатираните проблеми.

Към предложените кандидати бяха зададени сходни въпроси от членовете на ВСС Галина Карагьозова,  Галя Георгиева, Димитър Узунов, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Мария Кузманова, Соня Найденова и Лозан Панов – председател на ВКС. Коментирани бяха личната мотивация на кандидатите; принципите на сформиране на екипа от заместници; мерките за преодоляване на свръхнатовареността на съдебните служители, ограничаване на текучеството и прилагането на компенсаторни механизми по отношение на ангажирането им в извънработно време; справяне с констатираните проблеми с деловодната система; провеждането на обществени поръчки; организиране на предстоящото преместването на Наказателната колегия в новата сграда; гарантиране на професионалните отношение с прокуратурата.

Сред поставените въпроси бяха приложимостта на административен подход при ограничаване насрочването на съдебни заседания в края на работния ден; личната позиция на кандидатите за евентуално назначаване на външен за СРС кандидат; допринася ли неравномерната натовареност между съдебните състави за разделението на съдиите и възможностите за преодоляването й; основните проблеми в Гражданската и Наказателната колегии. Поискан бе коментар за гарантиране независимостта на съдиите през призмата на дарителите на СРС, сред които физически и юридически лица, някои от които биха могли да са евентуални страни в съдебния процес; подходите при възлагане на допълнителна дейност на съдиите и намаляване на натовареността им по тази причина; критериите, по които определени магистрати получаван нови състави, а други – такива със забавени дела.

Съдиите от Софийския районен съд бяха попитани за коментар на резултатите от гласуването на Общото събрание на съдиите, специализацията на съдиите по състави от гражданските отделенията; прилагането на правилата за случайно разпределение на делата.

Към съдия Милев бяха поставени въпроси за намерението му да участва в бъдеща процедура за избор на председател на СРС; подхода му при прилагане принципа за случайно разпределение на делата при евентуално различие с позицията на Общото събрание на съдиите; какви са източниците му за информация за състоянието на СРС. Членове на Колегията неколкократно попитаха от кого, как и с какви мотиви съдия Милев е получил предложението за участие в настоящата процедура.

В подкрепа на Стефан Милев в хода на дебата се изказаха предложителите: Димитър Узунов, представляващ ВСС; Галя Георгиева, Светла Петкова и Георги Колев, председател на ВАС. Те се обединиха около тезата, че са налице всички законови предпоставки за избора на съдия Милев. Посочено бе, че той има необходимата професионална подготовка и административен опит, ясно и задълбочено е отговорил на поставените въпроси, демонстрирал е познаване на дейността и проблемите в СРС, има конкретни идеи за управление и ще успее да се справи със ситуацията. Подкрепа към съдия Ботева заявиха членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Соня Найденова, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева.

В дебата се включи и председателят на ВКС Лозан Панов, който обобщи значимостта на проведения дебат, като открои двете основни теми в него – съдийското самоуправление и принципността и критериите, по които се взимат решенията от ВСС. Лозан Панов поздрави тримата участници в изслушването, особено съдия Ботева и съдия Динев, които са се явили пред Общото събрание на съдиите и са заявили своята позиция и идеи. Той обяви подкрепата си за съдия Ботева и я определи като морален победител, която се е представила блестящо на предходното изслушване. 

Двамата кандидати съдия Албена Ботева и съдия Борис Динев в изложението си изказаха благодарност за извършените от ВСС мерки за решаване на проблема със свръхнатовареността чрез осигуряването на нови щатни бройки за съдии и преместване им по реда на чл. 194 от ЗСВ. По този начин е дадена възможност за разкриване на нови състави.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд