Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата от Елена Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд ¬– Варна за откриване на процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

1 февруари  2017 година

Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата от Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, за откриване на процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Окръжен съд – Варна в равен по степен съд в гр. София.

Мотивите на Съдийската колегия са аргументирани с утвърдената практика на ВСС да провежда процедури за преназначаване на магистрати чрез института на чл. 194 от ЗСВ само за първоинстанционни органи на съдебната власт, т. е. за районните и административните съдилища, с цел избягване заобикалянето на конкурсното начало и за да не се спира кариерното развитие на магистратите, във връзка с което Съдийската колегия с решение по Протокол № 12/12.2016 г. е приела принципно решение разпоредбата на чл. 194 от ЗСВ да не се прилага за окръжните съдилища. Налице са и изразени отрицателни становища на административните ръководители – председатели на Окръжен съд – Варна и Софийския градски съд, за провеждане на исканата от магистрата процедура на окръжно ниво.

Произнасянето на Съдийската колегия е във връзка с Решение № 360/12.01.2017 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав, II колегия, което е окончателно и с което се оставя в сила предходно Решение № 8975/18.07.2016 г., постановено по административно дело № 4163 по описа за 2016 г. на ВАС, Шесто отделение, съгласно което се отменя мълчаливият отказ на ВСС по молба на Елена Стойчева – Андреева, съдия в Окръжен съд – Варна, за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд