Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отправи молба да Столичния общински съвет за спешно провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели

1 февруари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС отправи молба да Столичния общински съвет за спешно провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели

Съдийската колегия възложи на главния секретар на ВСС да изпрати отговор до Временната комисия при Столичния общински съвет за избор на съдебни заседатели за Специализирания наказателен съд с молба за спешно провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели, като се посочи, че Специализираният наказателен съд е създаден и функционира от 2012 г.

Решението е в отговор на постъпили писма от Столичния общински съвет и председателя на Специализирания наказателен съд във връзка с провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели и изтичащия на 26.01.2017 г. мандат на настоящите.

Председателят на Специализирания наказателен съд Георги Ушев сезира Съдийската колегия на ВСС, че след 26.01.2017 г. поради изтекъл мандат на досега действащите съдебни заседатели, новопостъпващи наказателни дела от общ характер не могат да бъдат разглеждани до определяне на кандидати за съдебни заседатели от Столичния общински съвет.

След влизане в сила на измененията в Закона за съдебната власт, свързани с избора на съдебни заседатели, и съгласно разпоредбата на чл. 67а, вр. чл. 68б, т. 3 от ЗСВ не по-късно от осем месеца преди изтичане на мандата на съдебните заседатели Общото събрание на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд трябва да определи броя на заседателите за Специализирания наказателен съд и в срока по чл. 67б от ЗСВ да го съобщи на Столичния общински съвет.

В началото на м. октомври 2016 г. в СпНС е получено копие от протокола от проведено Общо събрание на Апелативния специализиран наказателен съд, на което броят на съдебни заседатели е определен на 160 души.

Към 26.01.2017 г. не е предоставен отговор на официалното запитване до Столичния общински съвет за причините, поради които все още не са определени кандидати за съдебни заседатели, както и за срока, в който ще приключи процедурата. По данни, предоставени от съдия Ушев след проведен разговор с Искра Ангелова – председател на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, е уточнено, че процедурата е започнала през месец ноември 2016 г., но поради малкия брой на желаещите, срокът за подаване на заявления е удължен до 31.01.2017 г.

Междувременно, в деловодството на ВСС на 31.10.2017 г., е депозирано питане от Временната комисия при Столичния общински съвет за избор на съдебни заседатели за Специализирания наказателен съд и за Софийския градски съд. В документа е посочено, че с решения на СОС са създадени две временни комисии, които да извършат подбор на кандидатите. С питането от Временната комисия се търси тълкуването от ВСС дали „следва да се вземат предвид досегашните мандати на кандидатите в съответните съдилища или два последователни мандата следва да се зачитат от сегашния избор за в бъдеще”.

С последните изменения на ЗСВ в чл. 69, ал. 2 е въведена забрана за съдебните заседатели да могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към един и същ съд, каквато хипотеза не е приложима към Специализирания наказателен съд, създаден през 2012 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд