Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Министерски съвет №37/19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г.

2 февруари 2017 година

Решението на Министерски съвет указва етапи и срокове през 2017 г., свързани с изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. Първият етап обхващащ периода 08.02.2017 г. – 20.04.2017 г. и в него, в срок до 02.03.2017 г. министърът на финансите следва да предложи на ВСС да разработи и представи в Министерски съвет и Министерство на финансите бюджетна прогноза за съдебната власт за периода 2018-2020 г.

До 07.04.2017 г. министърът на финансите съгласува с първостепенните разпоредители с бюджет, вкл. ВСС бюджетните им прогнози за 2018-2020 г.

Вторият етап от бюджетната процедура предвижда до 01.09.2017 г. министърът на финансите да даде указания на първостепенните разпоредители с бюджет и да определи сроковете за подготовка и представянето на годишните им проекти за бюджети за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. В съответствие с тези указания ВСС разработва и представя в Министерски съвет и в Министерство на финансите проектобюджета на съдебната власт за 2018 г., както и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г., включително по органи.

До 09.10.2017 г. е срокът, в който министърът на финансите уведомява писмено ВСС за становището си по представения проектобюджет на съдебната власт за 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд