Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад с актуална информация за дейността на работните групи за изготвяне на проекти на наредби по глава 18а от ЗСВ

2 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад с актуална информация за дейността на работните групи създадени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/07.07.2016 г. за изготвяне на Проект на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата по чл. 360т от ЗСВ и на Проект на Наредба по чл. 360е от ЗСВ. Пленумът на ВСС разшири обхвата на дейността на работните групи, като включи в дейността им и изготвяне на Проект на Наредба по чл. 360и от ЗСВ и Правилник по чл. 360к от ЗСВ.

В доклада изготвен от ръководителя на работните групи е посочено, че актовете, които следва да бъдат изготвени от Висшия съдебен съвет по глава 18а от ЗСВ са общо четири – Наредба по чл. 360е, по чл. 360т, Наредба по чл. 360 и Правилник по чл. 360к от Закона за съдебната власт.

Работната група по изготвянето на посочените четири проекта на актове по глава 18 “а“ от ЗСВ включва двама членове на ВСС, експерти от администрацията на ВСС, представители на ВКС, ВАС, ПРБ и Министерство на правосъдието, експерти от районен, окръжен и апелативен съд и външни експерти.

След проведени 11 заседания до 09.01.2017 г. от активно участващите в заседанията членове на работната група е изготвен проект на Наредба, с обхват съгласно чл. 360т от ЗСВ, а именно: воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както и проект на Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт по чл. 360к от ЗСВ. Подготвени в почти финален вид са и текстовете на проектите на Наредба по чл. 360е от ЗСВ и на Наредбата по чл. 360и от ЗСВ.

В доклада е посочено, че на 17.01.2017 г. в Държавен вестник е обнародвано Постановление №3 от 09.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Тази законодателна промяна води до съществени изменения в приетите от работната група варианти на текстове на проектите по чл. 360е и по чл. 360и от ЗСВ и обуславят преработването им до степен на създаване на почти нови текстове, респ. преработването на вече създадени.

В обобщение е констатирано, че дейността на работната група е обосновано и с оглед провеждането на обществени консултации по вече публикуваните текстове на два от актовете по Глава 18а от ЗСВ и впоследствие извършването на действията по Закона за нормативните актове, с оглед постъпилите при обществените консултации предложения и становища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд