Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ за периода от 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.

2 февруари 2017 година

Пленумът на ВСС прие данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода от 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г., отчета на министъра на правосъдието относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета „а” от ЗСВ за периода от 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г. и изготвения въз основа на тях Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ за периода от 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г.

Пленумът на ВСС препоръча на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл.114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверки на делата образувани преди 2014 г., като при наличие на недовършени такива предприемат организационни мерки за тяхното довършване.

Пленумът на ВСС напомня на административните ръководители да изпълняват стриктно решенията на ВСС по протокол №20/23.05.2013 г., протокол №61/10.12.2015 г. и протокол №36/06.10.2016 г. във връзка с регулиране и контрол на дейността на службите „Съдебно деловодство” и „Връчване на призовки и съдебни книжа” по срочното и стриктно изпълнение на определените им задължения; организиране на обучения при необходимост или предприемане на мерки за дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела поради нередовно призоваване; да следят за срочното постановяване на  решенията и при необходимост да упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на дисциплинарни мерки, вкл. дисциплиниращи средства за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК; извършване на проверка на всеки шест от горестоящите административни ръководители на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове, както и  проверка делата по Глава 25 „Бързи производства” от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

За периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г. в ИВСС са постъпили 256 заявления по Глава Трета „а” от ЗСВ, като през този период след извършените от ИВСС проверки са изготвени 213 броя констативни протокола.

В настоящия анализиран период броят на основателно подадените заявления са 143 бр., от тях за забава на производството в досъдебна фаза на процеса са 28 броя; за забава в съдебната фаза са 73. В предходния отчетен период, основателно подадените заявления са 197 бр. Внимание заслужа фактът, че въпреки минималната разлика в основателните заявления за този анализиран период, сумата изплатена от Министерство на правосъдието е 317 208,00 лв., а за предходния анализиран шестмесечен  период изплатените обезщетения са 366 405,00 лв.

В анализирания период не са констатирани нарушения на органите на съдебната власт, различни от установените в досегашната практика на ИВСС по разглеждане на заявления срещу нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок и не е установена причина за забавено производство, която не се повтаря.

В отчетите на Инспектората за този анализиран период се отбелязват констатации на проверяващите екипи на ИВСС, че същите са установили по две или повече отделни нарушения на органите на съдебната власт, обусловили краен извод в констативните протоколи за нарушаване на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок, като по тази причина разгледаните заявления са систематизирани условно в групи по видове нарушения, извлечени от констатациите на ИВСС. Всяко от тях е включено само в една група нарушения, като водещ критерий за това е, кое от констатираните нарушения е причинило най-големи забавяния в движението на разглежданото дело.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд