Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Мерки за изпълнение на ключовите препоръки, посочени в Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, приети от Пленума на ВСС

06 февруари 2016 години

Мерки за изпълнение на ключовите препоръки, посочени в Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 25.01.2017 г., приети от Пленума на ВСС с решение по протокол № 4/02.02.2017 г. Мерките са в областите „Независимост и отчетност на съдебната власт” и „Продължаване на реформата на съдебната власт” със срок на изпълнение, съответно м. февруари и м. юни 2017 г.

Мерките предвиждат приемане на изменения и допълнения в Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и Главен прокурор, съобразно с новите разпоредби в ЗСВ; приемане на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт; осигуряване на достъп на ИВСС до Системата за измерване на натовареността на съдилищата (СИНС) с цел използване на данните за натовареността при извършване на проверки в съдилищата; изготвяне на Пътна карта за реформа на съдебната карта, съобразена с предвиденото в Пътната карта за електронно правосъдие, както и при разглеждане на дисциплинарните производства, колегиите на ВСС да съобразяват разумните срокове за произнасяне, при наличие на дисциплинарни производства, които са обявени за решаване, а не са приключени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд