Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане на степента на натовареност на магистратите

7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане на степента на натовареност на съдия, председател и заместник – председател на съд, ведно с доклад на работната група, предварителна оценка на въздействието и справка за постъпилите предложения. Колегията внася Наредбата за разглеждане от Пленума на Съвета на негово заседание на 16 февруари 2017 г.

Наредбата по чл. 209б от ЗСВ регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на съдия, председател и заместник – председател на съд, както и документите, които следва да се изготвят при атестирането. Разпоредбите й са приложими към всички съдии, с изключение на съдиите и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Залегналите в нея правила са съобразени с промените в Закона за съдебната власт и се основават на Конституцията на Република България, Европейската харта за статута на съдиите, Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдиите, прокурорите и следователите, включително № R (94)12, Становищата на Консултативния съвет на европейските съдии на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и на всички други национални и международни актове, регламентиращи дейността и статута на съдиите, прокурорите и следователите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд