Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

ОТСЪСТВАТ: Галя Георгиева, Димитър Узунов, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Михаил Кожарев, Ясен Тодоров, Ана Караиванова.

/Откриване на заседанието – 14.10 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.5 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за определяне на Розалин Петков Трендафилов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, за изпълняващ функциите на „Административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Хасково.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Районен съд гр. Брезник /командирован в Районен съд гр. Перник/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение за изменение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/24.07.2013 г. относно командироване на Светослав Стойнов – прокурор в Районна прокуратура гр. Кубрат /командирован в Районна прокуратура гр. Варна/, за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2013 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 30 септември 2013 г. – 21 декември 2013 г., в гр. Хага, Холандия.
Внася: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Международна дейност”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Силвия Андреева Житарска – Димитрова – административен ръководител-председател на Районен съд-гр. Бяла Слатина, с ранг “съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ Силвия Андреева Житарска – Димитрова – административен ръководител-председател на Районен съд-гр. Бяла Слатина, с ранг “съдия в АС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
1.2. УВАЖАВА възражението на Силвия Андреева Житарска, Димитрова – административен ръководител-председател на Районен съд-гр. Бяла Слатина, с ранг “съдия в АС”, по изготвената й комплексна оценка.
1.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Силвия Андреева Житарска – Димитрова – административен ръководител-председател на Районен съд-гр. Бяла Слатина, с ранг “съдия в АС”.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Татяна Димитрова Богоева – Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич /командирована в Районен съд гр. Благоевград/, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ Татяна Димитрова Богоева – Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич /командирована в Районен съд гр. Благоевград/, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. Оставя без уважение възражението на Татяна Димитрова Богоева – Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич /командирована в Районен съд гр. Благоевград/
2.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Димитрова Богоева – Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич /командирована в Районен съд гр. Благоевград/
2.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 92 точки на Татяна Димитрова Богоева – Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич /командирована в Районен съд гр. Благоевград/
3. ОТНОСНО: Изслушване на Христина Валентинова Тодорова – Колева – съдия в Районен съд гр. Шумен, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ /Не се явява за изслушване/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. Оставя без уважение възражението на Христина Валентинова Тодорова – Колева – съдия в Районен съд гр. Шумен.
3.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христина Валентинова Тодорова – Колева – съдия в Районен съд гр. Шумен.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 88 точки на Христина Валентинова Тодорова – Колева – съдия в Районен съд гр. Шумен.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
4.2. УВАЖАВА възражението на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, по изготвената й комплексна оценка.
4.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.

СЪДИЛИЩА

5. /ОТТЕГЛЕНА/
6.1. ОТХВЪРЛЯ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Варна за периодично атестиране на Атанас Василев Славов – съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг “съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
7.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ванухи Бедрос Аракелян - административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
8.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нейко Симеонов Димитров - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелина Тодорова Солакова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС".
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелина Тодорова Солакова - съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС".
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Милчев Каменски - съдия Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Милчев Каменски - съдия Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виолета Александрова Русанова - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета Александрова Русанова - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Иванова Краева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС”.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кремена Иванова Краева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в АС”.
13.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Людмил Петров Хърватев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Людмил Петров Хърватев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в ОС".
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калина Георгиева Пейчева - съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в ОС".
15.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Андрей Николов Радев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС".
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андрей Николов Радев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС".
16.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Жанет Иванова Борова - съдия в Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в ОС".
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Жанет Иванова Борова - съдия в Районен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в ОС".
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Атанас Симеонов Иванов - съдия в Районен съд - гр. Разлог, с ранг «съдия в ОС».
17.2.Атанас Симеонов Иванов - съдия в Районен съд - гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Пенчева Василева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Зарев Плачков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Божидарка Тодорова Попова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП".
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Божидарка Тодорова Попова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП".
21.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Андонов Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП".
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Андонов Димитров - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП".
22.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирована в РП-Сандански).
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирована в РП-Сандански).
23.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галин Кирилов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галин Кирилов Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав.
24.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Георгиева Шапкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Георгиева Шапкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
25.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич.
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стамен Стоянов Стаматов - прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич.
26.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Чавдар Иванов Чавдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП".
26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чавдар Иванов Чавдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП".
27.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на София Димитрова Йорданова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „следовател в НСлС".
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на София Димитрова Йорданова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „следовател в НСлС".

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

28. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. съгласно приложението, неразделна част от решението.
30. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за „Техническа помощ за провеждане, анализи и обработка на данни от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Калин Калпакчиев – председател на Комисия по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт, да подпише договор с агенция TNS BBSS за „Техническа помощ за провеждане, анализи и обработка на данни от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.
31. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на Галина Карагьозова – член на ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС и Норвежкия механизъм 2009 г.-2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Галина Карагьозова – член на ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител за срок от четири години или да прекрати процедурата.
32. ОТНОСНО: Проект на решение за допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/26.07.2013 г., т. 32.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решението си по т. 32 от решение на ВСС по Протокол № 32/26.07.2013 г., като решението се чете, както следва:
ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в размер на 3 000 000 лв., в изпълнение на Постановление № 146 на Министерски съвет от 11.07.2013 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

33. ОТНОСНО: Организиране на дискусионен форум на тема „Фактори, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес, както и движението по делата с особен обществен интерес, наблюдавани от Европейската комисия”, който да се проведе в първата седмица на м. септември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. В изпълнение на дейност 107 от Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност ВЪЗЛАГА на комисия „Международна дейност” да организира дискусионен форум на тема „Фактори, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес, както и движението по делата с особен обществен интерес, наблюдавани от Европейската комисия”, който да се проведе в първата седмица на м. септември 2013 г.
33.2. ПРИЕМА Анализа от проведените срещи по апелативни райони на тема „Фактори, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес и проблеми по хода на делата с особен обществен интерес”, проведени в периода 22 май – 4 юни 2013 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Розалин Петков Трендафилов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, за изпълняващ функциите административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
2.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Районен съд гр. Брезник (командирован в РС-Перник).
2.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Кристиан Божидаров Петров – съдия в Районен съд гр. Брезник (командирован в РС-Перник).
3. ОТНОСНО: Изменение на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 30/24.07.2013 г. относно командироване на Светослав Стойнов – прокурор в Районна прокуратура – Кубрат /командирован в РП Варна/, за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2013 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 30 септември 2013 г.- 21 декември 2013 г., в гр. Хага, Холандия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ИЗМЕНЯ решение по Протокол 30/24.07.2013 г. на Висшия съдебен съвет, както следва:
„27.1. КОМАНДИРОВА Светослав Стойнов – прокурор в Районна прокуратура – Кубрат /командирован в РП Варна/ за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2013 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 1 октомври 2013 г.- 21 декември 2013 г. в гр. Хага, Холандия”
3.2. Останалите условия, свързани с командировката остават непроменени.

/Закриване на заседанието – 17,20 ч/

Публикуван на:
31.07.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд