Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, Георги Колев

/Откриване на заседанието – 9.45 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 52 и 62 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за назначаване на Мария Илиева Златанова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник - председател” на Административен съд гр. Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по заявлението на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Районен съд гр. Варна, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за периодично атестиране на Петя Георгиева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Велинград /командирована в СГС/, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за периодично атестиране на Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за периодично атестиране на Весела Иванова Гълъбова - Илиева – съдия в Районен съд гр. Добрич, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по заявлението на Христо Василев Симитчиев – съдия в Районен съд гр. Пловдив, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Гергана Богомилова Лазарова – Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за периодично атестиране на Йордан Георгиев Костадинов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по заявлението на Гергана Георгиева Савова – Малиновска – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по заявлението на Виолета Манолова Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Девня, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по заявлението на Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Казанлък за периодично атестиране на Владимир Стоянов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по заявлението на Силвия Емилова Велизарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по заявлението на Момчил Александров Найденов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пещера, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пирдоп за периодично атестиране на Николай Христов Ингилизов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп /командирован в РП–Пловдив/, на основание чл.196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по заявлението на Владимир Петров Вълев – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево /командирован в РП – Пловдив/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по заявлението на Албена Борисова Господинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по молбата на Ваня Василева Стефанова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение за изменение и допълнение на решениe на ВСС по протокол № 26/04.07.2013 г.,т. 5.4 и 6.4.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение по искания на председателя на Върховния административен съд за:
- преназначаване на съдебен служител на свободната щатна длъжност „главен експерт – протокол и международна дейност”;
- назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1., т. 3 от КТ;
- назначаване на съдебни служители на длъжности „куриер” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ;
- назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
21. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г., т. 4.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
22. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., т. 46.
Внася: Комисия „Професионална квалификация,информационни технологии и статистика”
25. Предложение от членове на ВСС, на основание чл. 35 и чл. 37 от ПОДВССНА относно декларациите за конфликт на интереси на магистрати.
Внасят: Соня Найденова, Магдалена Лазарова, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Милка Итова, Даниела Костова и Ясен Тодоров.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд-гр.Бургас, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ - /не се явява за изслушване/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Оставя без уважение възражението на Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
1.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 91 точки на Петя Кръстева Георгиева – съдия в Районен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Радослава Маринова Йорданова – съдия в Районен съд-гр.Ихтиман, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ИЗСЛУШВА Радослава Маринова Йорданова – съдия в Районен съд-гр.Ихтиман, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ , поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. Оставя без уважение възражението на Радослава Маринова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, с ранг „съдия в ОС”.
2.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радослава Маринова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, с ранг „съдия в ОС”.
2.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 92 точки на Радослава Маринова Йорданова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, с ранг „съдия в ОС”.
3. ОТНОСНО: Изслушване на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд-гр.Оряхово, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ИЗСЛУШВА Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд-гр.Оряхово, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ , поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
3.2. УВАЖАВА възражението на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд гр. Оряхово, по изготвената й комплексна оценка.
3.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд гр. Оряхово.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Георги Стоянов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ИЗСЛУШВА Георги Стоянов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ , поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
4.2. УВАЖАВА възражението на Георги Стоянов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, по изготвената му комплексна оценка.
4.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Георги Стоянов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд-гр.Пирдоп, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ИЗСЛУШВА Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд-гр.Пирдоп, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ , поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. Оставя без уважение възражението на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп.
5.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп.
5.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 87 точки на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп.
6. ОТНОСНО: Изслушване на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд-гр.Петрич, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ИЗСЛУШВА Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд-гр.Петрич, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ , поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
6.2. Оставя без уважение възражението на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд гр. Петрич.
6.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд гр. Петрич.
6.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА” – 80 точки на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд гр. Петрич.

КОНКУРСИ

7. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд и длъжността „прокурор” в районна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ броя на конкурсните комисии за провеждане на конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд и длъжността „прокурор” в районна прокуратура, както следва:
- Конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд - 1 (една) конкурсна комисия;
- Конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в районна прокуратура – 1 (една) конкурсна комисия.
8. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на хабилитираните преподаватели и магистратите от районните съдилища и прокуратури за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА списък на магистратите и хабилитираните преподаватели, които да вземат участие по обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд и длъжността „прокурор” в районна прокуратура.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища :
Конкурсна комисия Районен съд:
Силвана Иванова Гълъбова – съдия в СРС
Нанко Събов Маринов – съдия в РС-Тетевен
Галя Величкова Наумова – съдия в РС-Никопол
Галя Горанова Вълкова – съдия в СРС
проф. д-р Добринка Иванова Чанкова – хабилитиран преподавател ЮЗУ „Неофит Рилски”
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ивелина Илиева Келлева-Бонева – съдия в РС-Бяла
Проф. д-р Георги Стефанов Иванов – хабилитиран преподавател ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности „прокурор” в районните прокуратури:
Конкурсна комисия Районна прокуратура :
Живка Орлинова Арсенова – прокурор в СРП
Спаска Иванова Кинчева – прокурор в СРП
Анета Кирилова Стоева – прокурор в РП-Дупница
Елена Костадинова Богданова – прокурор в РП-Пловдив
Доц. д-р Светла Маргаритова Вучкова – хабилитиран преподавател Бургаски свободен университет.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Боянка Андреева Михайлова – прокурор в РП-Елена
проф. дюн Костадин Кирилов Бобев – хабилитиран преподавател ЮЗУ „Неофит Рилски”.

СЪДИЛИЩА

11. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Христина Захариева Марева - съдия в Окръжен съд гр. Сливен с ранг „съдия в АС", на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Златина Георгиева Рубиева - съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС".
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 95 (деветдесет и пет) точки, на Златина Георгиева Рубиева - съдия в Софийски градски съд с ранг „съдия в АС".

ПРОКУРАТУРИ

13. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от и.ф.административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за повишаване на Елена Петрова Динева - Иванова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”.
14. ДОПУСКА, на основание чл. 41, ал.4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в решението си по протокол № 15/18.04.2013 г., т. 1, като се заличава изразът „с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

15. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.
15. 2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
16. ОТНОСНО: Одитен Доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2012г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. Приема за сведение одитен доклад на Сметна палата № 0100022913 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
16.2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
16.3. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и методология", той и главен счетоводител на ВСС да изготви указания до органите на съдебната власт за недопускане на грешките описани в доклада.
17. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013г., на основание Постановление № 146 на Министерския съвет от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд и писмо № 61-00-114/14.08.2013 г. на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 146 на Министерския съвет от 11.07.2013 г. и писмо № 61-00-114/14.08.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I.УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ)-НЕТО с 3 000 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) - 3 000 000 лв.
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) - 3 000 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 3 000 000 лв.
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност" - 3 000 000 лв.
Група „Съдебна власт" - 3 000 000 лв.
Капиталови разходи - 3 000 000 лв.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи" - 3 000 000 лв.
в т.ч. по бюджетната сметка на
Съдилищата на Република България - 3 000 000 лв.
18. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г., на основание ПМС № 146/11.07.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи" с 3 000 000 лв. на основание ПМС 146/11.07.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд.
19. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-917/30.07.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. и проект на писмо до министъра на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в размер на 9 662 850 лв., за нуждите на Прокуратурата на Република България, за обезпечаване на дейността й до края на 2013 г.
Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
20. ОТНОСНО: Предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Прокуратурата на Република България за 2013 г, както следва:
20.1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за целите на управление и изпълнение на проекта „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП" по § 53-09 „Придобиване на други НДА" със 768 029 лв.
20.1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА" със 768 029 лв.
20.2. След верифициране на разходите от Управляващия орган на ОПАК бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България ще бъде намалена с верифицираната сума.
21. ОТНОСНО: Постъпила молба от Мария Михайлова Михайлова с рег. № 96-00-261/03.09.2013 г., с искане за изплащане на остатък от дължимо обезщетение по изпълнителен лист от 05.03.2013 г. по гр.д. 647/2012 г. на СГС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 47 350 лв.
21.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения" с 47 350 лв., за изплащане на остатък от дължимо обезщетение на Мария Михайлова Михайлова по изпълнителен лист от 05.03.2013 г. по гр.д. 647/2012 г. на СГС.
22. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ № 6231/13 от 20.08.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на тавани в Апелативна прокуратура гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 5 000 лв. за ремонт на паднала мазилка по тавани, за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със 148 000 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ .
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 16 473 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
25. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. за извършване на текущ ремонт на вътрешния двор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 3 380 лв., за извършване на дренаж и отводняване от повърхностни и дъждовни води на вътрешния двор.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 3 148 лв., за изплащане на обезщетения по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 139 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2013г. на съдия Деница Вълева Вълкова - Петкова възстановена на длъжност до края на календарната година

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 915 лв., за изплащане на облекло за 2013 г. на съдия Деница Вълева Вълкова - Петкова възстановена на длъжност.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка".
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" със 730 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 225 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 52 591 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 875 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Враца за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 3 516 лв. /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 682 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за аварийно отсичане и извозване на опасни дървета

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дряново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 900 лв. за аварийно отсичане и извозване на опасни дървета.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 301 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 2 487 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Никопол за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 343 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 14 820 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 34 353 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 32 972 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чирпан за 2013 г. по § 02-00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" с 23 555 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
42. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-874/15.08.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени, както и увеличение на бюджетната сметка по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" за 2013 г. за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г., както следва:
42.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 833 330 лв.
42.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" с 833 330 лв.
42.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 329 666 лв., за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
43.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" с 5 000 лв.
43.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства" с 5 000 лв.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на магистрат участвал в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
44. 1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 305 лв.
44. 2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Ловеч с 305 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя, СБКО и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
45.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 5 000 лв.
45.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 5 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временна нетрудоспособност.
45.2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
45.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 9 000 лв.
45.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 9 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
45.3. Във връзка с промяна на Счетоводната политика на съдебната система, с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ.
45.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 2 000 лв.
45.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства" с 2 000 лв.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател, СБКО и разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
46.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 8 936 лв.
46.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 8 936 лв.
46.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
46.2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 2 000 лв.
46.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения" с 2 000 лв.
46.3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
46.3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" с 5 000 лв.
46.3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 5 000 лв.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на RAM памет и принтер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г., както следва:
47.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Районен съд гр. Благоевград с 326 лв.
47.2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА" на Районен съд гр. Благоевград с 564 лв.
47.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" с 890 лв. за закупуване на оперативна /RAM/ памет и принтер.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични от работодател, разликата в работната заплата на командировани съдии и закупуване на допълнителен модул „Директ" към ПП Омекс 2000

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
48.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 5 000 лв. за изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
48.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 5 000 лв. за изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
48.2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009.г.,
48.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 808 лв.
48.2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 3 853 лв.
48.2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 4 661 лв.
48.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 223 лв.
48.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи" с 223 лв. за закупуване на допълнителен модул „Директ" към ПП Омекс 2000.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск на напуснал служител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

49.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 835 лв.
49.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 835 лв. за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
50. ОТНОСНО: Информация от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология", той и Главен счетоводител на ВСС относно формирането и използването на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология", той и Главен счетоводител на ВСС относно формирането и използването на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Одитни доклади

57. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1218 във Върховен касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

57.1. Приема резултатите от одитния ангажимент - констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Върховен касационен съд.
57.2. Одобрява плана за действие и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
58. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Исперих за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. Приема резултатите - констатации, изводи, препоръки и план за действие от изпълнението на одитния ангажимент в Районен съд гр. Исперих.
58.2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Исперих, съгласно представената писмена информация.

Разни

59. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология", той и Главен счетоводител на ВСС относно регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечните справки на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - застраховане" АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане.
60. ОТНОСНО: Писмо от зам. председател на Окръжен съд гр. Пазарджик относно предприетите действия за верифициране на извършените към момента разходи по изпълнението на проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища" по ОПАК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от зам. председател на Окръжен съд гр. Пазарджик относно предприетите действия за верифициране на извършените към момента разходи по изпълнението на проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища" по ОПАК.
61. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на г-жа Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова - член на Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система", бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05 на ОПАК с проектно предложение „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система", както и да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова - член на Висшия съдебен съвети да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система", бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05 на ОПАК с проектно предложение „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система", както и да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

62. /ОТТЕГЛЕНА/
63. ОТНОСНО: Доклад от Светослав Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, за участие в Седмата среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена в 05 - 06 юни 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1. Приема за сведение доклада от Светослав Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, за участие в Седмата среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена в 05 - 06 юни 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
63.2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет / Раздел Решения на постоянните комисии / комисия „Международна дейност”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. НАЗНАЧАВА, на основание чл.168, ал.2 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Мария Илиева Златанова - съдия в Окръжен съд гр.Пловдив, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Административен съд гр.Пловдив, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Георгиева Плахойчева, съдия в Районен съд гр. Варна.
2.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Георгиева Плахойчева, съдия в Районен съд гр. Варна.
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС".
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Георгиева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС".
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Любомирова Донкова - съдия в Районен съд гр. Враца.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането "МНОГО ДОБРА" на Елена Любомирова Донкова - съдия в Районен съд гр. Враца.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Весела Иванова Гълъбова – Илиева – съдия в Районен съд гр. Добрич.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весела Иванова Гълъбова – Илиева – съдия в Районен съд гр. Добрич.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Василев Симитчиев - съдия в Районен съд гр. Пловдив.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Василев Симитчиев - съдия в Районен съд гр. Пловдив.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Богомилова Лазарова - Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Богомилова Лазарова - Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Йордан Георгиев Костадинов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
8.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Георгиев Костадинов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Георгиева Савова - Малиновска - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Георгиева Савова - Малиновска - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виолета Манолова Радева - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета Манолова Радева - прокурор в Районна прокуратура гр. Девня.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Стоянов Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Стоянов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Емилова Велизарова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Силвия Емилова Велизарова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Момчил Александров Найденов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пещера.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Момчил Александров Найденов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пещера.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Христов Ингилизов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Христов Ингилизов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп.

16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Петров Вълев - прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Петров Вълев - прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Борисова Господинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Борисова Господинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли.
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.165, ал.1, т.7 във вр. с чл. 195, ал.1, т.2 от ЗСВ, Ваня Василева Стефанова от заеманата длъжност „прокурор” в Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност като „заместник-председател” на Държавна агенция „Национална сигурност”.
19. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/04.07.2013 г., т. 5.4. и т. 6.4.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя и допълва решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 26/04.07.2013 г. в частта по т. 5.4. и т. 6.4., като същите да се четат:
„5.4. Писменият изпит да се проведе на 19 октомври 2013 г. от 9.00 часа, в зала 292, в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
5.5. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на зала 292 в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.”
„6.4. Писменият изпит да се проведе на 26 октомври 2013 г. от 09.00 часа, в зала 272, в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
6.5. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на зала 272 в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.”.
20. ОТНОСНО: Искания от председателя на Върховен административен съд за преназначаване и назначаване на съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител на свободната щатна длъжност „главен експерт-протокол и международна дейност” във Върховен административен съд.
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд.
20.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжност „куриер” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд.
20.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд.
21. ОТНОСНО: Допълване решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г., т.4 за приемане на Анализ по апелативни райони на съдебната администрация и оптимизиране на щатовете в съдилищата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г., т. 4, като след т. 4.8 се допълва с т. 4.9., както следва:
4.9. ПРИЕМА окончателния Анализ по апелативни райони на съдебната администрация и оптимизиране на щатовете в съдилищата.
22.ОТНОСНО: Допълване на решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., т. 46

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА т. 46.1. на т. 46 от решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., както следва: след текста „закупуване на техническо и програмно оборудване за видеоконферетна връзка за нуждите на Апелативните съдилища във Варна, Велико Търново, София” се добавя текста: „и Бургас”.
25.ОТНОСНО: Предложение от членове на ВСС, на основание чл. 35 и чл. 37 от ПОДВССНА относно декларациите за конфликт на интереси на магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС да преразгледа случая и да предложи проект на решение.

/Закриване на заседанието – 14,15 ч/

Публикуван на:
12.09.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд